Trávne zmesi pre poľnohospodárske využitie

Ďatelinotrávne zmesi

Ďatelinotrávna zmes krátkodobá: ďatelinotráva pre 2 – 3 užívateľské roky, určená hlavne na silážovanie. Nevyžaduje intenzívnu dusíkatú výživu.

Ďatelinotrávna zmes dočasná: dočasná ďatelinotráva, ktorej prvé tri roky postačuje minimálna dusíkatá výživa, od 3. – 4. roku sa musia dávky hnojenia zvyšovať. Pri zakladaní sa doporučuje vysievať spolu so 4 – 6 kg/ha mätonohu jednoročného, čo zabezpečí zber na siláž už v roku založenia porastu.

Lúčne zmesi

Lúčna zmes do suchších podmienok: zmes pre suchšie lokality a južné svahy. Prvé dva úžitkové roky je vhodnejšie (vzhľadom na vyšší obsah ďateliny lúčnej) prvú kosbu silážovať, ďalšie využiť i na výrobu sena.

Lúčna zmes štandard: trvalá lúčna zmes aj pre drsnejšie podmienky, vhodná aj pre extenzívne zatrávnenie, bez nárokov na intenzívnu výživu.

Lúčna zmes – univerzálna: poskytuje až 3 kosby, univerzálne využitie vyprodukovanej hmoty (konzervovanie, výroba sena, skrmovanie v zelenom stave)

Lúčna zmes – dlhodobá do horských a podhorských podmienok: lúčna zmes, v ktorej sú zastúpené komponenty vhodné do horských a podhorských oblastí, ktoré znášajú ekologicky tvrdšie podmienky.

Lúčna zmes – bezďatelinová: vhodná najmä na sušenie

Pastevné zmesi

Pastevná zmes trváca: intenzívna pastevná zmes pre dlhodobé produkčné pasienky. Prvé dva úžitkové roky je vhodnejšie (vzhľadom na vyšší obsah ďateliny lúčnej a mätonohu v zmesi) prvú kosbu silážovať.

Pastevná zmes pre kone: trváca pastevná zmes pre kone bez ďatelinovín, vyžaduje dusíkatú výživu.

Pastevná zmes – univerzálna: vhodná na zakladanie a obnovu pasienkov. Určená je pre intenzívne využívanie.

Zmesi pre bioplynové stanice

Krátkodobá silážna zmes: intenzívna silážna trávna zmes na 2-3 úžitkové roky, vyžaduje intenzívnu, predovšetkým dusíkatú výživu, od 2. roku možno vo vyšších dávkach tiež aplikovať močovku.

Dočasná silážna zmes: intenzívna zmes na ornú pôdu, do medzipásov vo veľkých honoch kukurice, vyžaduje výdatné hnojenie dusíkom (digestátom), zber na siláž je už v roku založenia, 2/3 zastúpenie mätonohových tráv vo výsevku umožňuje veľmi jednoduchú konzervovateľnosť.

Viacročná silážna zmes: využitie zmesi a nároky na výživu sú obdobné ako pri dočasnej zmesi, ale s vyššou trvácnosťou, danou 50 % podielom kostravy trsteníkovitej, vysokú kvalitu a jednoduchú konzervovateľnosť zaručuje takmer polovičný podiel mätonohových tráv.