Skip to main content

Predstavenie spoločnosti

Naša akciová spoločnosť je so svojou šesťdesiatročnou tradíciou jedným z najväčších výrobcov certifikovaných osív a sadív poľných plodín na Slovensku. Zastupujeme odrody domácich aj zahraničných šľachtiteľských firiem a ponúkame osivá výkonných a kvalitných odrôd.

Sme členom Slovenskej šľachtiteľskej a semenárskej asociácie, členom Medzinárodnej semenárskej federácie ISF ( International Seed Federation), členom Slovenského združenia výrobcov piva a sladu.

Spolupracujeme s najúspešnejšou slovenskou šľachtiteľskou stanicou zameranou na šľachtenie obilnín ISTROPOL Solary a.s.

Výhradne zastupujeme odrody nemeckej firmy špecializovanej na šľachtenie osív obilnín KWS LOCHOW GmbH, Bergen. Výsledkom tejto spolupráce je niekoľko registrovaných odrôd pšenice ozimnej a jarnej s výbornou potravinárskou kvalitou, tritikale, ovsa, jačmeňa jarného a ozimného. Našou špeciálnou ponukou sú osivá hybridnej raže.

Na Slovensku sme výhradným zástupcom nemeckej zemiakárskej firmy Solana GmbH & Co.KG Hamburg.

Z histórie

Právny predchodca našej akciovej spoločnosti bol založený v roku 1952 uznesením povereníctva poľnohospodárstva (štátny orgán), ktoré rozhodlo o zriadení Šľachtiteľského a semenárskeho podniku s účelovým zameraním – šľachtenie, výroba a použitie osív v poľnohospodárstve. Podnik prešiel rôznymi vývojovými štádiami, zmenami názvu, ale podstata podnikania bola vždy zachovaná.

V osemdesiatych rokoch sa od podniku sa oddelilo šľachtenie drevín, kvetín a zeleniny. Podnik zostal špecializovaný na šľachtenie a semenárstvo poľných plodín.

Neskoršie došlo aj k oddeleniu šľachtenia a podnik zostal zameraný len na semenárstvo. Preto dnes možno hovoriť o nás ako o podniku s šesťdesiatročnou tradíciou, presne účelovo špecializovanom na semenársku činnosť.

Posledná zmena prebehla v roku 1992, kedy štátny podnik zmenil svoje pôsobenie tým spôsobom, že štát previedol majetok štátneho podniku na Fond národného majetku. Zároveň v tomto roku bola založená OSIVO akciová spoločnosť so sídlom vo Zvolene na základe privatizačného projektu.

Výrobný program

Osivá obilnín predstavujú najširší výrobný program našej spoločnosti. V sortimente nájdete širokú ponuku odrôd najväčšieho slovenského šľachtiteľa obilnín ISTROPOL Solary a.s.. Tiež výhradne zastupované odrody nemeckého šľachtiteľa obilnín KWS LOCHOW, ktorý je najväčším európskym šľachtiteľom odrôd hybridnej raže a sladovníckeho jačmeňa ozimného. Taktiež zastupujeme odrody rakúskeho a poľského šľachtenia.

Ďalej vyrábame osivá strukovín: hrachu siateho a kŕmneho (pelušky), bôbu, viky jarnej a ozimnej, sóje z domáceho aj zahraničného šľachtenia.

Významnú zložku nášho výrobného programu tvoria aj osivá olejnín a priadnych plodín – vysokovýkonné odrody a hybridy repky olejky ozimnej, slnečnice, ľanu olejného, horčice a sóje. Sme výhradným predajcom osiva odrôd ľanu olejného.

V sortimente máme aj osivá jednoročných plodín: facélia vratičolistá a reďkev siata, ktoré sú využívané hlavne na zelené hnojenie.

Popri osivách poľných plodín vyrábame i osivá ďatelinovín a tráv a ich zmesi so širokozáberovým využitím. Zmesi pripravujeme z certifikovaných semien tráv z vlastnej výroby zo slovenského šľachtenia, resp. z dovozu.

Sejbou certifikovaného osiva je možné zabezpečiť vysoké úrody a tým dobré ekonomické zhodnotenie pestovanej plodiny. Osivá moríme na moričkách značky ROTOSTAT, čo zaručuje kvalitu namorenia. Predajom osív naše aktivity nekončia.

Obchodní manažéri poskytujú odborný agronomický servis a poradenskú činnosť pri pestovaní jednotlivých plodín a odrôd. Spolupráca našej firmy spočíva aj zabezpečovaní odbytu tržných plodín, ako je pšenica potravinárska, jačmeň sladovnícky, slnečnica, ľan a horčica.

“Naše projekty – kompletné riešenie pre Vás”

Výrobu osív zabezpečujeme na našich šiestich čistiacich staniciach osív:

ČSO ILAVA
ČSO NOVÉ ZÁMKY
ČSO KRPEĽANY
ČSO PSTRUŠA
ČSO LUČENEC
ČSO VEĽKÝ KRTÍŠ

Významnú zložku výrobného programu predstavuje výroba jačmenného sladu – Levická sladovňa (podrobnosti na stránke sladovnalv.sk)

Certifikáty a akreditácie

Máme akreditáciu podľa STN EN ISO/IEC 17025 od Slovenskej národnej akreditačnej služby pre Skúšobné laboratórium OSIVO a.s. 

Vedúca skúšobného laboratória: Mariana Beňadiková
Telefón:  036 6352 092
E-mail: laboratorium@osivo.sk

Vykonávame tieto akreditované skúšky obilnín:

Stanovujeme:

  • vlhkosť
  • hmotnosť tisícich semien
  • čistotu
  • iné semená podľa počtu
  • klíčivosť

Zisťujeme: živočíšneho škodcu

Skúšky robíme na osivá pšeníc, jačmeňov, raží, ovsa a tritikale.

Výstupným dokumentom je „ Protokol o skúške”.

Spôsobilosť vykonávať skúšky nestranne a dôveryhodne laboratórium preukazuje plnením požiadaviek normy ISO/IEC 17025:2005.

Osvedčenie sme získali 03.06.2011 s platnosťou do 03.06.2015.