Skip to main content

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti OSIVO a.s.

pri dodávkach certifikovaných osív, priemyselných hnojív, chemických prostriedkov na ochranu rastlín a ďalších tovarov a pri poskytovaní služieb na základe písomnej objednávky

I. Všeobecné ustanovenia

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti predávajúceho – spoločnosti OSIVO a. s. a kupujúceho pri dodávkach tovaru a služieb objednaných formou záväznej objednávky.

1.2 Všetky vzťahy medzi spoločnosťou OSIVO a.s. a kupujúcim, ktoré nie sú týmito všeobecnými obchodnými podmienkami upravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalšími nasledujúcimi platnými predpismi:
– Zákon č. 597/2006 Z.z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy v oblasti registrácie odrôd pestovaných rastlín a uvádzaní množiteľského materiálu pestovaných rastlín na trh a príslušné Nariadenia vlády k tomuto zákonu
– Zákon č. 202/2009 Z.z. o právnej ochrane odrôd rastlín
– Zákon č.351/2009 Z.z. Medzinárodný dohovor o ochrane nových odrôd rastlín
– Nariadenia rady (ES) č. 2100/1994 z 27. júla 1994 o právach spoločenstva k odrodám rastlín a Nariadenie komisie ES č. 1768/95 z 24. júla 1995, ktoré ustanovuje pravidlá poľnohospodárskych výnimiek pre potreby článku 14 ods. 3 nariadenia Rady ES č. 2100/1994
– Nariadenie vlády SR č. 51/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva olejnín a priadnych rastlín na trh
– Nariadenie vlády SR č. 52/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva krmovín rastlín na trh
– Nariadenie vlády SR č. 55/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie zemiakov na trh
– Nariadenie vlády SR č. 57/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva obilnín na trh
– Potravinársky kódex
– Trestný zákon č. 300/2005 Z. z.

1.3. Obchodný vzťah medzi spoločnosťou OSIVO a. s. (dodávateľ) a zákazníkom sa uskutočňuje na základe dobrovoľnosti a slobodnej voľby zmluvných strán, realizáciou obchodu zákazník súhlasí s ďalej uvedenými všeobecnými obchodnými podmienkami.

II. Vymedzenie pojmov

2.1. Tovarom sa rozumie akýkoľvek tovar špecifikovaný v objednávke, označený názvom a označením.

2.2. Službou sa rozumejú akékoľvek služby špecifikované a ponúkané spoločnosťou OSIVO a.s..

2.3. Zákazníkom je osoba, ktorá v súlade s týmito VOP objedná u spoločnosti OSIVO a.s. tovary a služby.

2.4. Objednávka je dvojstranný právny úkon , ktorým Zákazník objednáva u Dodávateľa Tovary/Služby a ktorá je vystavená v súlade s Obchodným zákonníkom.

2.5. Dodacie miesto je adresa určená Zákazníkom ako miesto na odovzdanie a prevzatie Tovarov alebo miesto poskytnutia Služieb, ktorá je na území Slovenskej republiky.

2.6. Dodací doklad je dokument, na základe ktorého je potvrdené riadne odovzdanie a prevzatie objednaných Tovarov/Služieb medzi Dodávateľom a Zákazníkom.

2.7. Cenník je aktuálne platný prehľad cien Tovarov/Služieb, ktorý stanoví záväzne dojednané ceny medzi Dodávateľom a Zákazníkom za plnenia Dodávateľa.

2.8. Reklamáciou sa rozumie písomný právny úkon Zákazníka smerujúci k uplatneniu práv zo zodpovednosti za vady dodaných Tovarov/Služieb, vykonaný v súlade s reklamačnými podmienkami.

III. Spôsob dodania tovaru

3.1. Dodávateľ sa zaväzuje dodať zákazníkovi a zákazník sa zaväzuje prevziať a zaplatiť za objednaný tovar, resp. služby v druhoch, odrodách, generáciách, v množstve, v dodacích lehotách, v mieste dodávky a predajných cenách v súlade s aktuálnym cenníkom spoločnosti OSIVO a.s. na základe uzatvorenej objednávky, pričom dodávateľ môže dodať tovar aj odovzdaním prvému dopravcovi na prepravu pre zákazníka.

3.2. Dodávateľ je oprávnený zákazníkovi dodať objednaný tovar uvedený v objednávke s prípustnou toleranciou množstva ± 5%.

3.3. Zákazník sa zaväzuje prevziať v objednávke dojednané množstvo tovaru v dohodnutých termínoch, v opačnom prípade zodpovedá dodávateľovi za škodu, ktorá mu týmto vznikne.

3.4. Zákazník a dodávateľ sú povinní harmonogram jednotlivých dodávok a termín ich realizácie vopred odsúhlasiť písomne alebo telefonicky. Zákazník je povinný zabezpečiť prevzatie tovaru v dohodnutej lehote a prevzatie tohto tovaru riadne písomne potvrdiť. V prípade, že zákazník nezabezpečí riadne prevzatie tovaru oprávnenou osobou, zaväzuje sa predávajúcemu nahradiť náklady súvisiace s dopravou, kedy nedošlo k riadnemu prevzatiu tovaru.

IV. Cena, platobné podmienky a vlastníctvo

4.1. Zákazník je povinný zaplatiť kúpnu cenu vrátane DPH za dodaný tovar a poskytnuté služby, ktoré sú uvedené v objednávke. Kúpna cena v prípade jednotlivých splátok s predĺženou lehotou nad 30 dní je v sume zvýšenej o dohodnuté %. V prípade jednotlivých splátok s predĺženou lehotou nad 30 dní sa zákazník zaväzuje uhradiť prvú splátku vrátane celej sumy DPH najneskôr do 30 dní odo dňa vystavenia faktúry.

4.2. Ceny uvedené v objednávke sú dohodnuté v súlade s platným a aktuálnym cenníkom OSIVO a. s.. Zákazník sa zaväzuje, že pri zohľadnení príslušných zliav, ktoré sa uvedú v objednávke, termínov splatnosti jednotlivých faktúr a dodržaní ostatných dohodnutých podmienok uhradí svoj záväzok vyplývajúci z uzatvorenej objednávky (platba rozložená na splátky, platba do 30 resp. 60 dní, platba predom, platba formou dodania iného tovaru – kompenzácia).

4.3. Cena zahŕňa všetky náklady dodávateľa spojené s dodaním objednaných tovarov/služieb, najmä s balením tovarov, ich označením, zaistením príslušných dokladov, dodacích listov a dopravy na Dodacie miesto(a), pokiaľ nie je medzi stranami dohodnuté inak.

4.4. Zákazník svojim podpisom na týchto VOP alebo na akomkoľvek inom dokumente tvoriacom objednávku potvrdzuje, že súhlasí s cenami za tovary/služby podľa dodávateľom predloženého návrhu platného Cenníku, pokiaľ nie sú medzi nimi písomne dohodnuté iné cenové a obchodné podmienky.

4.5. V prípade nedodržania splatnosti úhrady jednotlivých faktúr, alebo ich častí (splátok) sa stáva splatným okamžite celý záväzok zákazníka a poskytnuté zľavy zo strany dodávateľa strácajú platnosť. Dodávateľ je oprávnený dofakturovať zákazníkovi kúpnu cenu na základe aktuálneho cenníku OSIVO a.s. za dodaný tovar o sumu poskytnutých zliav dohodnutých v objednávke (zľavou sa rozumie aj rozdiel medzi dohodnutou cenou v objednávke a cenou uvedenou v aktuálnom cenníku OSIVO a.s. pre tovar/službu rovnakej špecifikácie), a to v prípade, ak zákazník neuhradí splatné záväzky (splátky) ani na základe písomnej výzvy zo strany dodávateľa. Zároveň je dodávateľ oprávnený vyfakturovať zákazníkovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z nezaplatenej kúpnej ceny za každý začatý deň omeškania sa s úhradou čo i len časti kúpnej ceny (splátky), pričom splatnosť takto vystavených faktúr je 14 dní od vystavenia faktúry.

4.6. Ak zákazník pri platbe vopred nepreukáže zaplatenie kúpnej ceny ani na základe výzvy, môže dodávateľ od plnenia objednávky čiastočne, alebo úplne odstúpiť.

4.7. Zákazník nadobúda vlastnícke právo na tovar po zaplatení celej kúpnej ceny, vrátane úrokov z omeškania, zmluvnej pokuty, resp. ďalšieho príslušenstva. Pri zemiakovej sadbe zákazník nadobúda vlastnícke právo na zemiakovú sadbu odovzdaním a prevzatím zákazníkom.

V. Podmienky pre certifikované osivá

5.1. Zákazník zaplatením kúpnej ceny dodaných certifikovaných osív a sadby nenadobúda vlastnícke právo k právne chráneným odrodám a je povinný nakladať s nimi iba v súlade so zákonom č. 202/2009 Z.z. o právnej ochrane odrôd rastlín a Nariadenia rady (ES) č. 2100/1994 z 27. júla 1994 o právach spoločenstva k odrodám rastlín a Nariadenie komisie ES č.1768/95 z 24. júla 1995, ktoré ustanovuje pravidlá poľnohospodárskych výnimiek pre potreby článku 14 ods. 3 nariadenia Rady ES č. 2100/1994 a podľa platných ustanovení Trestného zákona.

5.2. Zákazník sa zaväzuje použiť dodané osivo alebo sadbu výlučne na pestovanie pre merkantilné účely a na výsev alebo výsadbu na ním obhospodarovaných pozemkoch. Zákazník sa ďalej zaväzuje zberaný materiál (semená, hľuzy a ostatné podzemné a nadzemné časti rastlín) získaný z plochy vysiatej alebo vysadenej certifikovaným osivom alebo sadivom príslušnej odrody použiť iba na vlastnú spotrebu alebo na dodávky zmluvným spracovateľom v súlade s platnými predpismi zákona č. 597/2006 Z. z. a príslušným nariadením vlády k tomuto zákonu.

5.3. Zákazník sa zaväzuje zo zberaného materiálu získaného z plochy vysiatej alebo vysadenej osivom alebo sadbou právne chránenej odrody nevyrábať osivá, sadbu, nevyvážať ho do zahraničia a obchodne ho nevyužívať na iné ako písomne dohodnuté účely. Zákazník sa zaväzuje, že dodané certifikované osivo uvedené v objednávke nebude vyvážať do zahraničia bez predchádzajúceho písomného súhlasu dodávateľa. Za neoprávnený vývoz certifikovaného osiva do zahraničia je dodávateľ oprávnený vyfakturovať zákazníkovi zmluvnú pokutu vo výške 700,- EUR za každú neoprávnene vyvezenú tonu, a to do troch dní od zistenia skutočnosti neoprávneného vývozu so splatnosťou takejto faktúry 14 dní.

5.4. Zákazník sa zaväzuje dodávateľovi na jeho písomnú výzvu poskytnúť informácie formou písomného oznámenia o rozsahu použitia a množstve upravovaných farmárskych osív a sadív pre jarný a jesenný osev. Zákazník sa zaväzuje na základe výzvy dodávateľa predložiť všetky potrebné doklady o vysiatych farmárskych osivách a sadivách s presnou identifikáciou parciel, na ktorých sú vysiate.

5.5. Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečovať pre zákazníka bezplatne nepretržitý telefonický, e-mailový (osivo@osivo.sk) na požiadanie i osobný odborno – poradenský servis.

5.6. Obe zmluvné strany sa dohodli na ručení zákazníka dodávateľovi svojím majetkom vo výške celkovej sumy fakturovaného tovaru/služby v zmysle nar. vlády SR č. 314/1999 Z. z., ktorým sa dopĺňa Nariadenie vlády SR č. 95/1994 Z. z. a ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a vyrovnaní v platnom znení týkajúce sa dlžníkov hospodáriacich na pôde (doplnená príloha o šiesty bod – budúca úroda).

5.7. Dodávateľ poskytuje kupujúcemu záruku, že certifikované osivo a sadba bude dodávané v akosti zodpovedajúcej platným príslušným Nariadeniam vlády SR k zákonu č. 597/2006 Z. z.. Dodávateľ zodpovedá za deklarovanú kvalitu osiva a sadby do konca vegetačnej doby po splnení dodávky, a to len v prípade, ak zákazník nezavinil vady osiva alebo sadby, vrátane vád na poraste osiatych týmto osivom alebo sadbou. Zákazník je povinný pri preberaní tovaru preveriť množstvo a neprebrať tovar so zjavnými vadami. Skryté vady je zákazník povinný reklamovať nasledovne: Pri osive a sadbe do troch dní od prevzatia dodávky, na poraste okamžite po zistení vady. Reklamácia musí byť zo strany kupujúceho podaná písomnou formou.

5.8. Dodávateľ ako splnomocnený zástupca majiteľov šľachtiteľského osvedčenia – poskytovateľov licencie spoločností KWS Lochow GmbH, Bergen – Wohlde, Nemecko, Hodowla Roslin STRZELCE Sp. z o.o., Poľsko, ISEA Srl., Taliansko a PRODUTTORI SEMENTI S.p.A. Bologna, Taliansko a zákazník sa týmto dohodli, že zákazník je oprávnený u plodín a odrôd týchto spoločnosti ktorých zastupuje spoločnosť OSIVO a.s. vyrábať farmárske osivá v zmysle Nariadenia komisie ES č. 1768/95 z 24. júla 1995, ktoré ustanovuje pravidlá poľnohospodárskych výnimiek pre potreby článku 14 ods. 3 nariadenia Rady ES č. 2100/1994. Dodávateľ ako splnomocnený zástupca majiteľa šľachtiteľského osvedčenia – poskytovateľa licencie a zákazník sa týmto dohodli na odmene za použitie farmárskeho osiva u plodín a odrôd vyššie uvedených spoločnosti na území SR vo výške licenčného poplatku danej plodiny a odrody – množiteľského materiálu najnižšej úradne certifikovanej kategórie tej istej plodiny a odrody na území SR.

VI. Práva zo zodpovednosti za vady a záruky za akosť

6.1. Nároky zákazníka a záväzky dodávateľa v súvislosti s vadami tovarov a služieb a zárukou za akosť sú obmedzené na tie, ktoré sú výslovne uvedené v tomto článku a článku 5.7.

6.2. Dodávateľ zodpovedá za množstvo a kvalitu poskytovaných tovarov/služieb, teda za to, že tovary/služby sú čo do množstva (± 5%), rozsahu a kvality totožné s objednávkou.

6.3. Dodávateľ poskytuje na všetky tovary/služby zákonnú záručnú dobu, pokiaľ všeobecnými zákonnými predpismi nie je stanovená iná, dlhšia záručná doba, alebo výrobcom príslušného tovaru kratšia. Záručná doba začína bežať dňom odovzdania a prevzatia tovarov/služieb zákazníkom podľa dodacieho dokladu.

6.4. Práva zo zodpovednosti za vady a zo záruky za akosť uplatňuje zákazník u dodávateľa reklamáciou, ktorú musí učiniť včas, t.j. bez odkladu potom, čo vadu zistí, pokiaľ z týchto VOP alebo iného dokumentu tvoriaceho zmluvu/objednávku nevyplýva niečo iné (viď aj článok 5.7.)

6.5. Vadami zjavnými pri prevzatí sa rozumie:
a) vada v množstve tovarov/služieb, ktorou je rozpor medzi množstvom uvedeným na dodacom doklade a množstvom skutočne prevzatým, vrátane zámen položiek, alebo
b) vada kvality tovarov/služieb, ktorú zákazník zistil alebo pri vynaložení zodpovedajúcej starostlivosti mohol zistiť bezprostredne pri prevzatí tovarov/služieb.

6.6. Vadami skrytými sú vady iné než vady zjavné, teda vady, ktoré v okamihu prevzatia tovarov/služieb nesporne existovali, avšak zákazník ich nemohol zistiť pri prevzatí ani pri vynaložení všetkého úsilia.

6.7. Pre uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady je zákazník povinný doručiť dodávateľovi reklamáciu najneskôr do 3 (troch) dní od odovzdania a prevzatia tovarov/služieb, a to buď písomne (poštou, faxom, elektronicky) alebo telefonicky na príslušné kontaktné miesta dodávateľa.

6.8. Reklamáciu, ktorú dodávateľ uzná za oprávnenú, vybaví v najbližšom možnom termíne, najneskôr do 30 pracovných dní od riadneho uplatnenia reklamácie. Uznaním reklamácie zo strany dodávateľa je tiež poskytnutie nového plnenia. Dodávateľ neuzná reklamáciu, ktorá nebola zákazníkom uplatnená včas.

VII. Záverečné ustanovenia

7.1. Písomnou dohodou medzi spoločnosťou OSIVO, a. s. a zákazníkom môže byť použitie týchto všeobecných obchodných podmienok alebo ich častí vylúčené.

7.2. Ak je obchodný partner fyzickou osobou (nepodnikateľom), potvrdzuje svojím podpisom, že mu prevádzkovateľ ako dotknutej osobe poskytol informácie o spracúvaní osobných údajov v zmysle nariadenia EÚ č. 2016/679 (ďalej len „GDPR“), čl. 13 a ďalších – uvedené informácie sú verejne prístupné na www.osivo.sk.

7.3. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25. 5. 2018. OSIVO, a. s. si vyhradzuje právo tieto všeobecné obchodné podmienky kedykoľvek upraviť.