Jarná forma pšenice letnej bola u nás dlho „Popoluškou“, brala sa skôr ako náhradná plodina k ozimnej pšenici. Jej výmera na Slovensku zaberá sotva 5 percent celkovej výmery pšenice. No aj vďaka šľachteniu nových odrôd s vyššími úrodami jej význam rastie. Má dobrý potenciál potravinárskej kvality – vyšší obsah mokrého lepku, okolo 35 %, a obsah dusíkatých látok v sušine, bežne aj 15 – 16 % hmotnosti, pričom u tvrdých jarných pšeníc dosahujú tieto parametre ešte vyššie hodnoty. Cena vydarenej jarnej pšenice je tak atraktívnejšia a vyššia ako pri ozimnej pšenici, aj o 10 – 20 eur, tvrdej až o 30 – 50 eur na tonu.

Jarnú pšenicu možno zaradiť všade tam, kde nepriaznivé klimatické podmienky v jeseni znemožnili pripraviť pôdu pre oziminu, alebo kde sa oneskoril zber predplodín. Je tiež vhodným prostriedkom na zníženie výskytu ozimných burín (metlička obyčajná). Jarná pšenica vyhráva na body aj v porovnaní s jarným jačmeňom, pretože ten pre dosiahnutie výberovej kvality vyžaduje špeciálnu agrotechniku a priaznivý vývoj počasia.

Jarná pšenica má aj ďalšie „plusy“, ak ju porovnáme s ozimnou – nevyžaduje takú spotrebu umelých hnojív, má nižšiu náchylnosť na choroby a tiež lepšiu odolnosť voči suchu počas vegetácie. Na to, aby vás odmenila dobrou úrodou, však musíte splniť jej nároky: predovšetkým kvalitnú predsejbovú prípravu pôdy, čo najskorší výsev pre zachytenie jarnej vlahy a tiež zber v správnej zrelosti. Nápomocná je aj genetická výbava kvalitných osív jarných pšeníc dostupných aj na Slovensku. Ako teda dostaneme z našej jarnej pšenice to najlepšie?

Poďme na to!

Pred jarnou sejbou využite čas na to, aby ste zničili všetkých votrelcov na poli, či už je to pšenica ozimná, alebo iné trávové buriny. Tieto rastliny by totiž mohli vytvoriť „zelený most“ pre šírenie vírusu septóriovej škvrnitosti listov pšenice, ktorá môže znížiť výnos až o 60 %. Preto už na jeseň dôsledne spracujte pôdu stredne hlbokou orbou a zbavte ju burín. Pri tom zapracujte polovicu až dve tretiny z celkovej dávky dusíka (t. j. z 80 – 120 kg/ha), prípadne zásobné hnojenie NPK. Najvyššie úrody dosahuje jarná pšenica po neskoro zberaných okopaninách. Ak chcete zasiať jarnú pšenicu po obilninách, využite strniskové medziplodiny (napr. horčicu), ktoré poslúžia aj na zelené hnojenie.

Pri výbere odrody myslite na to, že jarná pšenica tvrdá vyžaduje skôr úrodnejšie a teplejšie oblasti. U nás sa pestuje najmä v okolí Trnavy a na juhu Nitrianskeho či Košického kraja. Naopak, pestovateľské plochy jarnej pšenice mäkkej nájdete severnejšie, na dohľad od Vysokých Tatier. Aby ste využili potenciál pôdy vo vašej pestovateľskej oblasti, radšej sa vždy poraďte so svojím dodávateľom osiva.

Termín sejby je kľúčový. Jarnú pšenicu zasejte len čo sa dá strojmi bez problémov vojsť do poľa (u nás od konca februára do konca marca). Osivové lôžko šetrne pripravte na jar do hĺbky 60 – 70 mm tak, že prevzdušníte povrchovú vrstvičku a na dne zachováte kapilaritu pôdy. Pred sejbou alebo priamo počas nej zapravte do pôdy aj dve tretiny celkovej dávky fosforu a draslíka (t. j. z 65 kg/ha fosforu a z 15 kg/ha draslíka). Sejte do hĺbky 15 – 25 mm, ak máte ťažšiu a vlhkú pôdu a už nehrozia väčšie mrazy. Vtedy sa rastlina rýchlo zakorení a pod povrchom pôdy vytvorí silný odnožovací uzol. Ak by ste sa predsa obávali poškodenia či vytiahnutia rastlín mrazmi, môžete zasiať hlbšie, do hĺbky 30 – 50 mm. Rovnako aj na ľahších pôdach a v suchších podmienkach. Vtedy je treba rátať s vyšším výsevkom – odporúčame 5,5 – 6,0 miliónov klíčivých zŕn na hektár (550 – 600 na 1 m2), podľa výrobnej oblasti. Tvorba úrody bude potom sústredená na hlavné steblo. Pokiaľ používate morené osivo, skontrolujte nastavenie výsevného mechanizmu sejačky a vlastný výsevok, pretože ošetrené zrno je obvykle väčšie. Po sejbe prejdite pole hladkým valcom, aby sa obmedzilo vyparovanie. Výborne!

Nech to rastie!

Keď ste urobili v prvom dôležitom kroku všetko správne, sledujte podmienky rastu rastliniek. Pokiaľ je už pšenica dobre zakorenená v optimálnej hĺbke, odporúčame na konci odnožovania použiť ľahké brány, najmä na uľahnutých a zaburinených pôdach.

V posledných rokoch sa stáva, že na jar príde veľmi suché a teplé počasie. To môže urýchliť rast a zároveň oslabiť intenzitu zakoreňovania, prípadne neskoršieho odnožovania. Preto je dôležité v rastovej fáze porast jarnej pšenice prihnojiť. Na konci odnožovania použite zvyšok plánovanej dávky dusíka. Dôležité pre výživu pšenice sú aj draslík a horčík, ktoré podporujú tvorbu chlorofylu. Okrem dusíka teda počas vegetácie odporúčame aplikovať aj zvyšok dávky fosforu a draslíka, plus malú dávku horčíka (napr. liadok vápenatý – LAD alebo DAM, prípadne NPK 15:15:15). Vďaka týmto živinám prebieha v zelených listoch rastlín fotosyntéza, ktorá zabezpečí sacharidy na plnenie zŕn v kláskoch. Najmä ich skoršia aplikácia zaistí lepšie zapojenie porastu a žiaducu početnosť a veľkosť zŕn, a teda objemovú hmotnosť (okolo 800 g/l). Čím suchšie podmienky nastanú vo vašej oblasti, tým je táto výživa dôležitejšia. Draslík tiež pomáha predchádzať zahoreniu v období plnenia klasov.

Pšenica tvrdá jarná

Ak si nie ste istí dávkovaním, dajte si otestovať kvalitu pôdy. To vám pomôže dávkovať potrebné množstvo živín čo najpresnejšie. Najlepšie je použiť dvojkotúčové odstredivé mechanizmy pre tuhé priemyselné hnojivá. Do popredia sa čoraz viac dostávajú aj moderné technológie s využitím diaľkového sledovania na ešte presnejšie zacielenie hnojiva v rámci jednej parcely. Hospodárovi to môže ušetriť značné financie.

Chráňte ju pred škodcami

Na vývoj počasia síce nemáme dosah, no môžeme ovplyvniť prísun vlahy a zamedziť škodlivým vplyvom. Pri jarnej inventarizácii zistite počet vzídených zŕn na 1 m2, vzídené buriny, ich druhové zloženie a rozšírenie. Podľa toho si spresníte druhy a dávky ošetrujúcich prípravkov. Herbicídy proti neskoršie vzchádzajúcim dvojklíčnolistovým burinám vo fáze odnožovania alebo tesne pred klasením proti listovým chorobám (múčnatke), proti voškám zas insekticídy. Pri väčšej vlhkosti ošetrite porast fungicídnymi prípravkami.

Pokiaľ počet silných stebiel na 1 m2 a podmienky pre tvorbu zŕn v klase nie sú dostatočné, zvážte potrebu neskoršieho prihnojenia dusíkom v produkčnej fáze. V čase zberu by mala hustota porastu dosiahnuť 500 – 700 rodiacich stebiel na 1 m2, podľa podmienok výrobnej oblasti (v repnej menej, v zemiakovej viac). Neskoré prihnojenie dusíkom nad úrovňou plánovanej dávky potom realizujte tesne pred klasením v dávke 15 – 30 kg dusíka vo forme LAV alebo postreku močovinou.

Súčasne s výživou a kontrolou škodcov je dôležitá aj dostatočná vlaha. Tam, kde je to možné, využite vo svojom vodnom manažmente závlahy. Za celú sezónu spotrebuje jarná pšenica asi 4600 – 5400 mm vody. Chladnejšie počasie znižuje túto potrebu a buďte opatrní aj na prípadné „prepolievanie“, ktoré by mohlo spôsobiť vyplavovanie živín z rastlín.

A ideme žať!

Keď ste zabezpečili rastlinám vyhovujúce podmienky pre rast a vývoj, ste na dobrej ceste ku skvelým výsledkom! Zostáva zožať úrodu z poľa. Aj táto fáza môže mať často rozhodujúci vplyv na kvalitu a množstvo zŕn. Nájdite čo najlepší termín zberu. Jarná pšenica má kratšiu vegetačnú dobu ako ozimná, no termín zberu je približne rovnaký – u nás koniec júna, júl. Obvykle sa jarná pšenica zberá o 7 – 14 dní po ozimnej. Pri predčasnom zbere sa znižuje úroda a relatívne zvyšuje obsah bielkovín, kým pri oneskorenom zbere sa zvyšujú straty vypadávania zŕn.

Po úspešnej žatve jarnej pšenice sa sústreďte na pozberovú úpravu obilia. Zrno je najmä u tvrdej pšenice najlepšie priamo dosušiť v teplovzdušných sušiarňach, prípadne chladení. Spracovanie slamy závisí od vašich potrieb – ak ju nepotrebujete pozberať pre živočíšnu výrobu alebo predaj, môžete ju podrviť a zaorať za súčasného prihnojenia dusíkom.

Veríme, že starostlivým prístupom a poznaním jarnej pšenice ste v nej našli nového partnera a úspešnú realizáciu svojej produkcie. Jarná pšenica totiž môže dosahovať úrodu bežne aj 4,5 – 6,5 tony z hektára. Na jar môžeme siať pšenicu mäkkú alebo tvrdú (Triticum durum). Popularitu získava najmä „durumka“, ktorej trhová cena je tradične vyššia oproti mäkkej aj o 50 – 60 eur na tonu. Používa sa najmä na výrobu chutných cestovín, a tak je šanca ju výhodne predať aj do zahraničia. Všetky vyšľachtené odrody tvrdej pšenice sa vyznačujú vysokou kvalitou A – E. Majú pomerne vysokú hmotnosť tisíca zŕn (HTZ) a stabilné pádové číslo. Niektoré sa vyznačujú žltými pigmentmi alebo až červenkastými karotenoidmi v zrne. Jarná pšenica mäkká s vyšším obsahom lepku a bielkovín je vhodná na prípravu chleba, pečiva a cukroviniek. Nie je vhodná pre živočíšne krmivá. No v potravinárskom priemysle je žiadaná. Čoraz častejšie aj v rámci racionálnej stravy pre celozrnné výrobky z obilia.

Päť krokov k úspechu:

 • Kvalitná predsejbová príprava
 • Dobrý výber odrody
 • Skorý termín sejby
 • Včasné hnojenie, ošetrenie a závlaha
 • Správny termín zberu

TABUĽKA – Vývoj výroby jarnej pšenice na Slovensku:

  Pšenica jarná  výmera  priemerná úroda  produkcia 
ha  t.ha-1  t 
2014  mäkká  8 830,15  3,67  32 365,00 
tvrdá  1 547,27  4,17  6 453,80 
2015  mäkká  15 508,58  3,81  59 113,70 
tvrdá  6 215,65  4,68  29 090,90 
2016  mäkká  12 294,51  3,95  48 508,10 
tvrdá  10 218,91  5,07  51 854,10 
2017  mäkká  18 922,92  3,74  70 793,90 
tvrdá  8 501,09  3,64  30 968,30 
2018  mäkká  12 920,20  3,38  43 731,00 
tvrdá   5 238,21  3,65  19 143,60 

Zdroje informácií:

 • Emil Špaldoň a kolektív: Rastlinná výroba, vyd. Príroda, 1982.
 • Štatistický úrad Slovenskej republiky: Definitívne údaje o úrode poľnohospodárskych plodín a zeleniny, roky 2014 – 2018.
 • https://www.rno.sk/moznosti-pestovania-jarnej-psenice-a-jacmena/
 • Pestovanie obilnín: http://www.agroporadenstvo.sk/hustosiate-obilniny
 • Proti zaburinenosti: https://www.agromanual.cz/cz/clanky/ochrana-rostlin-a-pestovani/plevele/regulacia-zaburinenosti-ozimnych-a-jarnych-porastov-obilnin-na-jar
 • Jarná pšenica: https://en.wikipedia.org/wiki/Winter_wheat
 • US článok: https://www.agriculture.com/crops/wheat/getting-the-most-from-your-spring-wheat-crop
 • Použitie pšenice: https://www.glnc.org.au/grains/types-of-grains/wheat/

Pridať komentár