Skip to main content

Jarná forma pšenice letnej bola u nás dlho „Popoluškou“, považovali sme ju skôr za náhradnú plodinu k pšenici ozimnej. Jej výmera na Slovensku netvorí ani 10 % celkovej výmery pšenice. No aj vďaka šľachteniu nových odrôd s vyššími úrodami jej význam rastie. Má dobrý potenciál potravinárskej kvality – vyšší obsah mokrého lepku, približne 35 %, a obsah dusíkatých látok v sušine, bežne aj 15 až 16 % hmotnosti, pričom u tvrdých jarných pšeníc dosahujú tieto parametre ešte vyššie hodnoty.

Pšenicu jarnú možno zaradiť do osevného postupu všade tam, kde nepriaznivé klimatické podmienky na jeseň neumožnili pripraviť pôdu pre oziminy, alebo kde sa oneskoril zber predplodín. Je tiež vhodným prostriedkom na zníženie výskytu ozimných burín, ako napr. metličky obyčajnej. Pšenica jarná vyhráva na body aj v porovnaní s jačmeňom jarným, pretože ten pre dosiahnutie výberovej kvality vyžaduje špeciálnu agrotechniku a priaznivý vývoj počasia.

Pšenica jarná má aj ďalšie „plusy“, ak ju porovnáme s pšenicou ozimnou. Nevyžaduje takú spotrebu priemyselných hnojív, má nižšiu náchylnosť na choroby a tiež lepšiu odolnosť proti suchu počas vegetácie. Na to, aby vás odmenila dobrou úrodou, však musíte splniť jej charakteristické nároky: predovšetkým kvalitnú predsejbovú prípravu pôdy, čo najskorší výsev pre zachytenie jarnej vlahy a tiež zber v správnej zrelosti. Nápomocná je aj genetická výbava kvalitných osív jarných pšeníc dostupných aj na Slovensku. Ako teda dostaneme z našej jarnej pšenice to najlepšie?

Pšenica jarná, mäkká odroda Jarissa – stredne skorá, ostinatá, stredná odnožovacia schopnosť, vysoká odolnosť proti poliehaniu, dobrá odolnosť proti chorobám, HTZ 36 až 40 g, stredný úrodový potenciál, vysoká mlynárska a pekárska akosť

Poďme na to!

Pred jarnou sejbou využite čas na to, aby ste eliminovali všetky nepriaznivé činitele na poli, či už je to výmrv pšenice ozimnej, alebo trávovité buriny. Tieto rastliny by totiž mohli vytvoriť „zelený most“ pre šírenie vírusu septóriovej škvrnitosti listov pšenice, ktorá môže znížiť úrody až o 60 %. Preto už na jeseň dôsledne spracujte pôdu stredne hlbokou orbou a zbavte ju burín. Pri tom zapracujte polovicu až dve tretiny z celkovej dávky dusíka (t. j. z 80 až 120 kg.ha-1), prípadne zásobné hnojenie vo forme NPK. Najvyššie úrody dosahuje pšenica jarná po neskoro zberaných okopaninách. Ak chcete zasiať pšenicu jarnú po obilninách, využite strniskové medziplodiny (napr. horčicu), ktoré poslúžia aj na zelené hnojenie.

Ak sa rozhodnete pre pšenicu jarnú tvrdú, pri výbere odrody myslite na to, že vyžaduje skôr úrodnejšie a teplejšie oblasti. U nás sa pestuje najmä v okolí Trnavy a na juhu Nitrianskeho či Košického kraja. Naopak, pestovateľské plochy pšenice jarnej mäkkej nájdete skôr severnejšie, na dohľad od Vysokých Tatier. Aby ste využili potenciál pôdy vo vašej pestovateľskej oblasti, radšej sa vždy poraďte so svojím dodávateľom osiva.

Termín sejby je kľúčový

Pšenicu jarnú zasejte ihneď ako sa dá strojmi bez problémov vojsť do poľa (u nás od konca februára do konca marca). Osivové lôžko šetrne pripravte na jar do hĺbky 60 až 70 mm tak, že prevzdušníte povrchovú vrstvičku a na dne zachováte utlačenejšiu pôdu s dobrou kapilaritou. Pred sejbou alebo priamo počas nej zapravte do pôdy aj dve tretiny celkovej dávky fosforu a draslíka (t. j. z 65 kg.ha-1 fosforu a z 15 kg.ha-1 draslíka). Sejte do hĺbky 15 až 25 mm, ak máte ťažšiu a vlhkú pôdu a už nehrozia väčšie mrazy.

Vtedy sa rastlina rýchlo zakorení a pod povrchom pôdy vytvorí silný odnožovací uzol. Ak by ste sa predsa obávali poškodenia či vytiahnutia rastlín mrazmi, môžete zasiať hlbšie, do hĺbky 30 až 50 mm. Rovnako tak sejte aj na ľahších pôdach a v suchších podmienkach. Vtedy je treba rátať s vyšším výsevkom. Odporúčame 5,5 až 6,0 miliónov klíčivých zŕn na hektár (550 až 600 zŕn na 1 m2), podľa výrobnej oblasti. Tvorba úrody bude potom sústredená na hlavné steblo. Pokiaľ používate morené osivo, skontrolujte nastavenie výsevného mechanizmu sejačky a vlastný výsevok, pretože ošetrené zrno je obvykle väčšie. Ešte tip – po sejbe prejdite pole hladkým valcom, aby sa obmedzilo vyparovanie. Výborne!

Pšenica tvrdá jarná

Nech to rastie!

Keď ste vykonali v prvom dôležitom kroku všetko správne, sledujte podmienky rastu mladých rastliniek. Pokiaľ je už pšenica dobre zakorenená v optimálnej hĺbke, odporúčame na konci odnožovania použiť ľahké brány, najmä na uľahnutých a zaburinených pôdach.

V posledných rokoch sa stáva, že na jar príde veľmi suché a teplé počasie. To môže urýchliť rast a zároveň oslabiť intenzitu zakoreňovania, prípadne neskoršieho odnožovania. Preto je dôležité v rastovej fáze porast pšenice jarnej prihnojiť. Na konci odnožovania použite zvyšok plánovanej dávky dusíka. Dôležité pre výživu pšenice sú aj draslík a horčík, ktoré podporujú tvorbu chlorofylu. Okrem dusíka teda počas vegetácie odporúčame aplikovať aj zvyšok dávky fosforu a draslíka (napr. formou NPK 15:15:15), plus malú dávku horčíka (napr. liadok vápenatý – LAD alebo DAM). Vďaka týmto živinám prebieha v zelených listoch rastlín fotosyntéza, ktorá zabezpečí sacharidy na plnenie zŕn v kláskoch. Najmä ich skoršia aplikácia zaistí lepšie zapojenie porastu a žiaducu početnosť a veľkosť zŕn, a teda objemovú hmotnosť (približne 800 g.l-1). Čím suchšie podmienky nastanú vo vašej oblasti, tým je táto výživa dôležitejšia. Draslík tiež pomáha predchádzať zahoreniu v období plnenia klasov.

Ak si nie ste istí dávkovaním, dajte si otestovať kvalitu pôdy. To vám pomôže dávkovať potrebné množstvo živín čo najpresnejšie. Najlepšie je použiť dvojkotúčové odstredivé mechanizmy pre tuhé priemyselné hnojivá. Do popredia sa čoraz viac dostávajú aj moderné technológie s využitím diaľkového sledovania na ešte presnejšie zacielenie hnojiva v rámci jednej parcely. Hospodárovi to môže ušetriť značné financie.

Pšenica jarná, mäkká odroda Jariella – stredne skorá, ostinatá, stredná až vyššia odnožovacia schopnosť, vysoká odolnosť proti poliehaniu, dobrá odolnosť proti chorobám, HTZ 38 až 42 g, stredný až vyšší úrodový potenciál, vysoká mlynárska a pekárska akosť

Chráňte ju pred škodcami

Na vývoj počasia síce nemáme dosah, no môžeme ovplyvniť prísun vlahy a zamedziť škodlivým vplyvom. Pri jarnej inventarizácii zistite počet vzídených zŕn na 1 m2, vzídené buriny, ich druhové zloženie a rozšírenie. Podľa toho si spresníte druhy a dávky ošetrujúcich prípravkov. Herbicídy proti neskoršie vzchádzajúcim dvojklíčnolistovým burinám vo fáze odnožovania alebo tesne pred klasením proti listovým chorobám (múčnatke), proti voškám použijeme insekticídy. Pri väčšej vlhkosti ošetrite porast fungicídnymi prípravkami.

Pokiaľ počet silných stebiel na 1 m2 a podmienky pre tvorbu zŕn v klase nie sú dostatočné, zvážte potrebu neskoršieho prihnojenia dusíkom v produkčnej fáze. V čase zberu by mala hustota porastu dosiahnuť 500 až 700 rodiacich stebiel na 1 m2, podľa podmienok výrobnej oblasti (v repnej menej, v zemiakovej viac). Neskoré prihnojenie dusíkom nad úrovňou plánovanej dávky potom realizujte tesne pred klasením v dávke 15 až 30 kg dusíka vo forme LAV alebo postreku močovinou.

Súčasne s výživou a kontrolou škodcov je dôležitá aj dostatočná vlaha. Tam, kde je to možné, využite vo svojom vodnom manažmente závlahy. Za celú sezónu spotrebuje pšenica jarná asi 4600 až 5400 mm vody. Chladnejšie počasie znižuje túto potrebu a buďte opatrní aj na prípadné „prepolievanie“, ktoré by mohlo spôsobiť vyplavovanie živín z rastlín.

A ideme žať!

Keď ste zabezpečili rastlinám vyhovujúce podmienky pre rast a vývoj, ste na dobrej ceste ku skvelým výsledkom! Zostáva zožať úrodu z poľa. Aj táto fáza môže mať často rozhodujúci vplyv na kvalitu a množstvo zŕn. Nájdite čo najlepší termín zberu. Pšenica jarná má kratšiu vegetačnú dobu ako ozimná, no termín zberu je približne rovnaký, u nás koniec júna, resp. začiatok júla. Obvykle sa pšenica jarná zberá o 7 až 14 dní po pšenici ozimnej. Pri predčasnom zbere sa znižuje úroda a relatívne sa zvyšuje obsah bielkovín, kým pri oneskorenom zbere sa zvyšujú straty vypadávaním zŕn.

Po úspešnej žatve pšenice jarnej sa sústreďte na pozberovú úpravu obilia. Zrno je najmä pri pšenici tvrdej najlepšie priamo dosušiť v teplovzdušných sušiarňach, prípadne chladením. Spracovanie slamy závisí od vašich potrieb, ak ju nepotrebujete pozberať pre živočíšnu výrobu, môžete ju podrviť a zaorať za súčasného prihnojenia dusíkom pre zvýšenie pôdnej organickej hmoty pre následnú plodinu.

Veríme, že starostlivým prístupom a poznaním pšenice jarnej ste v nej našli nového partnera pre úspešnú realizáciu svojej produkcie. Pšenica jarná môže totiž dosahovať úrodu bežne aj 4,5 až 6,5 t.ha-1. Navyše, cena vydarenej pšenice jarnej môže byť vyššia ako pri ozimnej pšenici, aj o 10 až 20 eur za tonu. Popularita pšenice tvrdej – „durumky“ (z latinského Triticum durum) narastá, jej trhová cena je tradične vyššia v porovnaní s mäkkou pšenicou aj o 50 až 60 eur na tonu. Používa sa najmä na výrobu chutných cestovín, a tak je šanca ju výhodne predať aj do zahraničia. Všetky vyšľachtené odrody pšenice tvrdej sa vyznačujú vysokou kvalitou A – E. Majú pomerne vysokú hmotnosť tisíca zŕn (HTZ) a stabilné pádové číslo. Niektoré sa vyznačujú žltými pigmentmi alebo až červenkastými karotenoidmi v zrne.

Pšenica jarná, tvrdá odroda Duragold – stredne skorá, stredná až vyššia odnožovacia schopnosť, vysoká odolnosť proti poliehaniu, dobrá odolnosť proti chorobám, HTZ 45 až 47 g, vysoký úrodový potenciál, vysoká cestovinárska akosť

Pšenica jarná mäkká s vyšším obsahom lepku a bielkovín je vhodná na prípravu chleba, pečiva a cukroviniek. Nie je vhodná pre živočíšne krmivá, no v potravinárskom priemysle je žiadaná. Čoraz častejšie sa využíva aj v rámci racionálnej stravy pre celozrnné výrobky z obilia. Vývoj výroby pšenice jarnej u nás je uvedený v tabuľke 1.

Tabuľka 1 Vývoj výroby pšenice jarnej na Slovensku

Roky Pšenica jarná Výmera (ha) Priemerná úroda (t.ha-1) Celková produkcia (t)
2014 mäkká 8 830,15 3,67 32 365,00
tvrdá 1 547,27 4,17 6 453,80
2015 mäkká 15 508,58 3,81 59 113,70
tvrdá 6 215,65 4,68 29 090,90
2016 mäkká 12 294,51 3,95 48 508,10
tvrdá 10 218,91 5,07 51 854,10
2017 mäkká 18 922,92 3,74 70 793,90
tvrdá 8 501,09 3,64 30 968,30
2018 mäkká 12 920,20 3,38 43 731,00
tvrdá 5 238,21 3,65 19 143,60
2019 mäkká 11 247,97 3,29 37 033,6
tvrdá 1 638,64 4,22 6 914,3
2020 mäkká 11 770,39 3,44 40 491,8
tvrdá 2 052,99 4,43 9 094,7
2021 mäkká 28 839,63 3,76 108 507,8
tvrdá 5 425,64 4,72 25 600,5
2022 mäkká 15 096,57 3,28 49 477,0
tvrdá 4 204,60 4,60 19 347,2

Päť krokov k úspechu:

 • kvalitná predsejbová príprava pôdy,
 • správny výber odrody,
 • skorý termín sejby,
 • včasné hnojenie, ošetrenie a závlaha,
 • správny termín zberu.


Zdroje informácií:

 • Emil Špaldoň a kolektív: Rastlinná výroba, vyd. Príroda, 1982.
 • Štatistický úrad Slovenskej republiky: Definitívne údaje o úrode poľnohospodárskych plodín a zeleniny, roky 2014 – 2018.
 • https://www.rno.sk/moznosti-pestovania-jarnej-psenice-a-jacmena/
 • Pestovanie obilnín: http://www.agroporadenstvo.sk/hustosiate-obilniny
 • Proti zaburinenosti: https://www.agromanual.cz/cz/clanky/ochrana-rostlin-a-pestovani/plevele/regulacia-zaburinenosti-ozimnych-a-jarnych-porastov-obilnin-na-jar
 • Jarná pšenica: https://en.wikipedia.org/wiki/Winter_wheat
 • US článok: https://www.agriculture.com/crops/wheat/getting-the-most-from-your-spring-wheat-crop
 • Použitie pšenice: https://www.glnc.org.au/grains/types-of-grains/wheat/

Pridať komentár