Skip to main content

Trávy predstavujú najvýznamnejší zdroj energie (51 %) pre svetovú výživu. Stáli nielen pri zrode obilnín, ale tvoria aj základ krmiva pre mnohé zvieratá. Pre rôzne účely využitia v poľnohospodárstve môžete využiť pestré zmesi tráv, ktoré budú vyhovovať vašim požiadavkám. Či už chcete lúku, pasienok, ďatelinotrávnu zmes na kŕmenie, alebo silážnu zmes pre bioplynku, poradíme vám, ako sa zorientovať.

Aj o trvalé trávne porasty (TTP) je nevyhnutné sa starať a kontrolovať ich zdravotný stav a produkčnú schopnosť. Druhová skladba lúk a pasienkov závisí najmä od podmienok prostredia, ale pôsobí na ňu aj človek svojím prístupom. Niekedy postačí revitalizácia pasienkových porastov prísevom hodnotných druhov tráv, ďatelinotrávnej miešanky či leguminóz. No ak si zakladáte trávny porast pre váš špecifický účel, zastúpenie jednotlivých druhov rastlín na ploche určíte vy sami. Samozrejme pri tom treba brať do úvahy pôdno-klimatické podmienky podniku. Teda poznať a rešpektovať kvalitu pôdy, dostupné živiny, svahovitosť pozemku, nadmorskú výšku, celoročný úhrn zrážok. Ale taktiež treba poznať svoje očakávania z hľadiska množstva a kvality získanej biomasy. Rozhodujúci pri výbere je však účel použitia TTP. Aké sú teda možnosti?

Obľúbené ďatelinotrávy

Ďatelinotrávne zmesi pre krátkodobé (2 – 3 roky) alebo dočasné (3 – 5 rokov) zatrávnenie plochy sú určené najmä pre silážovanie. V krátkodobých prevažuje ďatelina lúčna (55 %), ktorú dopĺňa mätonoh trváci (30 %) a kostrava trsteníková (15 %). Výsevok by mal byť 23 kg/ha. U dočasných ďatelinotrávnych zmesí je zloženie semien pestrejšie a tiež vyšší podiel tráv na úkor ďateliny lúčnej (30 %), ako je kostrava trsteníková, mätonoh trváci (tetraploidný), lipnica lúčna či timotejka lúčna. Výsevok u tejto zmesi je 37 kg/ha.

Pokusy ukázali, že je efektívnejšie vytvárať vysokoprodukčné krátkodobé ďatelinotrávne porasty, ako sa snažiť po ústupe ďatelinovín zvýšenými dávkami dusíka zaistiť vysokú produkciu hmoty a živín. Ďatelinotrávne zmesi tvoria základ objemového krmiva pre polygastrické hospodárske zvieratá, pričom ďateliny prispievajú k vyššej výživnej hodnote a chutnosti porastov. V prvých rokoch si nevyžadujú intenzívnu alebo len minimálnu dusíkatú výživu. Ďatelinotrávne miešanky sú najvhodnejšie aj pre obnovu trvalých trávnych porastov, pretože lepšie regenerujú, rýchlejšie rastú a majú menšie zberové straty.

Pre voňavé lúky

Lúčne zmesi môžu mať rôzne zloženie semien podľa podmienok a požiadaviek:

  • do suchších podmienok a na južné svahy obsahuje lúčna zmes najmä kostravu trsteníkovú (40 %), reznačku laločnatú (20 %), mätonoh trváci (4n), kostravu červenú a v menšom množstve ďatelinu lúčnu (15 %) i plazivú (5 %). Výsevok je 37 kg/ha. V prvých dvoch rokoch je vhodnejšie hmotu silážovať, a to kvôli vyššiemu obsahu ďateliny, neskôr už možno využiť kosbu na sušenie sena.
  • dlhodobá lúčna zmes je vhodná do náročnejších horských a podhorských podmienok, pretože znesie aj ekologicky tvrdšie podmienky. V zmesi je zastúpená hlavne kostrava trsteníková (30 %), mätonoh trváci 4n (20 %) a timotejka lúčna (20 %). Zvyšok osiva tvoria semená kostravy červenej, mätonohu mnohokvetého, lipnice lúčnej a ďateliny lúčnej. Výsevok je 35 kg/ha. Pre senokosné porasty v horských a podhorských oblastiach sa pokusmi osvedčili tetraploidné odrody ďateliny lúčnej pre najvýkonnejšie a trvácnejšie TTP.
  • štandardná lúčna zmes je určená pre typické ťažšie podmienky aj pre extenzívne zatrávnenie, bez potreby intenzívnej výživy. Jej základ tvorí kostrava trsteníková (40 %), ktorú dopĺňa kostrava červená, kostrava lúčna, lipnica lúčna, mätonoh trváci 4n, ale aj ďatelina lúčna a plazivá. Výsevok by mal byť 35 kg/ha.
  • univerzálna lúčna zmes sa hodí pre rôzne spôsoby využitia vyprodukovanej hmoty (skrmovanie na zeleno, na seno, na konzervovanie). Poskytuje až 3 kosby za sezónu. Takmer rovnakým dielom sú v nej zastúpené kostravy, mätonohy, lipnica i timotejka lúčna a trávy dopĺňa aj ďatelina lúčna.

Pasiete?

Výskumy potvrdili, že efektívne využívanie trávnych porastov pasením zvierat zvyšuje kvalitu pôdy. Preukázala sa súvislosť medzi kvalitou pôdy, kŕmnou hodnotou trávneho porastu a optimálnym rastom hospodárskych zvierat. Zlepšiť produktivitu chovu, ako aj trvalo udržateľnú produkciu v pasienkovom hospodárení, sa dá dosiahnuť jednoduchou rotáciou pasienkov. Dnes už väčšina chovateľov presúva zvieratá z jedného pasienka na druhý, čo si vyžaduje len minimálne investície do oplôtkov. Pasienková plocha sa spása postupne, niekoľkokrát za sezónu v určitých cykloch a poskytuje tak zvieratám dostatok čerstvého krmiva počas celého obdobia pasenia.

Pre dlhodobé produkčné pasienky je vhodná intenzívna trváca pastevná zmes. Počas viacročného obdobia musí zniesť zošľapovanie hospodárskymi zvieratami a intenzívne využívanie. V zmesi sú zastúpené semená vytrvalých tráv, ako sú kostravy, mätonohy (diploidný aj tetraploidný), lipnica, timotejka, no nájdete tu aj ďatelinu lúčnu a plazivú. Výsevok odporúčame 40 kg/ha. Pastevná zmes univerzálna je vhodná na zakladanie aj obnovu pasienkov, určených na intenzívne využívanie. V zložení odolných tráv nechýbajú kostravy, mätonohy, reznačka laločnatá, timotejka či lipnica lúčna a malé množstvo ďateliny plazivej, ktorá má nižší vzrast ako ďatelina lúčna. Výsevok je 35 kg/ha. Máte radi koníky? V pastevnej zmesi pre kone by ste ďatelinu hľadali márne. Dominuje v nej kostrava trsteníková (30 %), ďalej mätonoh trváci 2n a 4n (40 %), lipnica a timotejka lúčna. Výsevok by mal byť 40 kg/ha.

Trávy pre bioplynky

Ak potrebujete zelenou biomasou nakŕmiť „plechovú kravu“, využite silážne zmesi pre bioplynové stanice. Tu sa treba rozhodnúť o dobe pestovania a vybrať si:

  • krátkodobú silážnu zmes na 2 – 3 úžitkové roky, ktorá si vyžaduje prihnojovanie dusíkom. V zmesi sú iba mätonohy a výsevok je 35 kg/ha.
  • dočasnú silážnu zmes s 2/3 podielom mätonohových tráv, ale tiež s prídavkom kostravy a ďateliny plazivej. Túto intenzívnu zmes na ornú pôdu možno vysiať do medzipásov vo veľkých honoch kukurice. Vyžaduje si výdatné hnojenie dusíkom (využite digestát). Siláž môžete zberať už v prvom roku a jednoducho ju konzervujete. Výsevok je 35 kg/ha.
  • viacročnú silážnu zmes, ktorá má vyššiu trvácnosť vďaka 50-percentnému zastúpeniu kostravy trsteníkovej. Okrem toho, 45 % podiel mätonohov v zmesi zaručuje vysokú kvalitu a jednoduchú konzervovateľnosť. Nároky na výživu sú obdobné ako u dočasnej zmesi. Výsevok je 35 kg/ha.

Trávy, či odborne lipnicovité, sú jednou z najstarších a najrozšírenejších čeľadí jednoročných až trvalých rastlín s vyše 400 rodmi a 10 000 druhmi. Už vyše 6 000 rokov ľudia pasú zvieratá na rozľahlých priestoroch pokrytých najrôznejšími zmesami tráv. Na Slovensku obsadili trvalé trávne porasty (TTP) takmer 514-tisíc hektárov, čo predstavuje asi dve tretiny z nášho poľnohospodárskeho pôdneho fondu. Najmä v horských a podhorských oblastiach patria trávne porasty k stabilne pestovaným plodinám, kým na juhu Slovenska plnia skôr agroenvironmentálnu funkciu a často sú súčasťou chránených biotopov. Spoločnosti poskytujú mnohé ekologické a mimoprodukčné služby, no najvýznamnejšia je stále produkcia nadzemnej fytomasy pre výživu hospodárskych zvierat.

A tak, nech už sa rozhodnete zaradiť ich do svojho pestovateľského plánu v tej či onej podobe, prispejete aj k trvalej udržateľnosti našej krajiny.

Pridať komentár