Skip to main content

Hrdza plevová (Puccinia striiformis) je najnebezpečnejšia choroba pšenice vo vlhkých a chladných oblastiach severozápadnej Európy. V našich klimatických podmienkach sa vyskytuje v pomerne nízkej frekvencii, ale minuloročná epidémia spôsobila značné škody na porastoch pšenice ozimnej a tritikale aj na území Slovenska.

Epidémia

K vzniku epidémie prispeli nasledovné faktory: výskyt patogéna už v predchádzajúcom vegetačnom období, optimálne podmienky pre vznik infekcie a šírenie choroby na jeseň a počas celého vegetačného obdobia a významná zmena rasového spektra patogéna, v dôsledku čoho niektoré odrody stratili svoju odolnosť.

Jednou z príčin vysokých škôd spôsobených touto chorobou v minulom roku bola aj nepripravenosť pestovateľov na boj s týmto patogénom, preto ochrane porastov v tomto roku je potrebné venovať zvýšenú pozornosť.

Pravdepodobnosť napadnutia porastov hrdzou plevovou v roku 2015

Hrdza plevová prežíva vo forme mycélia alebo uredospór na listoch ozimných obilnín alebo burinných hostiteľov. Už na jeseň 2014 bolo možné pozorovať na listoch náchylných odrôd pšenice ozimnej a triticale malé nenápadné žltooranžové kôpky s uredospórami. Podľa odbornej literatúry dlhotrvajúce nízke priemerné denné teploty pod –5 °C môžu spôsobiť uhynutie mycélií a uredospór a tým zabrániť ďalšiemu šíreniu infekcie, ale pre túto zimu takéto nízke teploty neboli typické pre všetky oblasti Slovenska. Preto je pravdepodobné, že rastliny napadnuté na jeseň budú v prípade priaznivého priebehu počasia zdrojom ďalšieho šírenia tejto choroby v jarnom období. Stupeň napadnutia náchylných odrôd a prípadný výskyt epidémie bude závisieť od ďalšieho priebehu počasia.

Monitoring stavu porastov

Vzhľadom na to, že pravdepodobnosť napadnutia porastov hrdzou plevovou je vysoká, je potrebné už skoro na jar prekontrolovať stav napadnutia rastlín. Najväčšiu pozornosť treba venovať odrodám, ktoré majú nižšiu genetickú rezistenciu proti tejto chorobe. Z registrovaných odrôd ISTROPOL SOLARY a.s. majú vysokú alebo stredne vysokú odolnosť proti novým rasám hrdzi plevovej nasledovné odrody pšenice ozimnej a pšenice tvrdej: IS Laudis, IS Mandala, IS Gordius, IS Conditor, IS Corvinus, resp. IS Pentadur, IS Karmadur a IS Spiradur. U ostatných odrôd môže dôjsť k napadnutiu. Monitoring stavu porastov treba vykonať viackrát v pravidelných intervaloch po obnovení jarnej vegetácie, lebo symptómy napadnutia sa môžu postupne meniť.

Symptómy napadnutia

Typickým príznakom hrdze plevovej je tvorba malých, žltých, predlžujúcich sa uredií na listoch, ktoré postupne tvoria pozdĺžne pásiky. Na veľmi silno napadnutých rastlinách dochádza k hnednutiu a zasychaniu listov a takéto rastliny budia dojem poškodenia suchom. V prípade silnej infekcie sa v porastoch objavujú ohniská napadnutých rastlín, infekcia sa potom postupne môže rozšíriť na celý porast. K najrýchlejšiemu rozvoju choroby dochádza v rozmedzí teplôt 10 – 15 °C spolu s daždivým počasím. Počas vegetácie sa v poraste vyskytuje viacero generácií patogéna. Pri teplotách nad 20 °C už uredospóry odumierajú a vysoké teploty brzdia a zastavia šírenie choroby. V tomto prípade sa môžu vyskytnúť menej typické príznaky napadnutia vo forme chloróz či nekróz. Fungicídna ochrana V ochrane porastov obilnín proti hrdzi plevovej dosahujú najlepšie výsledky fungicídy zo skupiny triazolov. Podľa doterajších skúseností termín aplikácie fungicídu má kľúčový význam. Skoré aplikácie (BBCH 31-32) fungicídov môžu zastaviť vznik epidémie, ak nenasleduje vlhké a studené počasie.

Skorá aplikácia fungicídu je potrebná, keď vo fáze steblovania choroba sa vyskytuje na min. 5 % odnoží. Keď sa vyskytnú ohniská hrdze plevovej v porastoch, je potrebné použiť fungicíd bez ohľadu na priemerný počet napadnutých rastlín. V prípade vlhkého a studeného počasia môže byť potrebná aj ďalšia aplikácia fungicídu, ktorú aplikujeme vo fáze BBCH 37-39.

Ing. Gyula Zalabai, PhD.ISTROPOL SOLARY a.s. Horné Mýto
Ing. Nika Gregušová OSIVO a.s., Zvolen

Zdroj foto: Emmanuel Byamukama, South Dakota State University, Bugwood.org

Pridať komentár