Skip to main content

Názory o výhodnosti pestovania ďatelinotrávnych miešaniek na jedno- až dvojročnom stanovišti alebo ako súčasť trvalých trávnych porastov sa rôznia. Zrejme rovnako, ako sa odlišujú pôdno-klimatické podmienky na Slovensku a účel ich osevu. Síce neexistuje univerzálny recept pre všetkých, ale môžete si vybrať z mnohých vhodných druhov a odrôd tráv a ďatelinovín a prispôsobiť ich svojim výrobným podmienkam a požiadavkám. Ako sa rozhodnúť čo najlepšie?

Objemové krmoviny patria do vyrovnaného osevného postupu a tvoria základ výživy pre polygastrické hospodárske zvieratá. A keďže ich počet na Slovensku za posledné desaťročia výrazne klesal, úmerne k tomu klesala aj pestovateľská výmera krmovín, ako aj ich hektárová úroda. Určitú nádej na zlepšenie dáva pomaly sa zvyšujúci stav hovädzieho dobytka u nás, ale aj zaradenie ďateliny a lucerny do podporných schém v rámci viazanej platby na produkciu (2019: 323,64 €/ha). Pestovateľ trvalých trávnych porastov (TTP) môže žiadať aj o platbu na zazeleňovanie (tzv. „greening“) v rámci opatrení prospešných pre klímu a životné prostredie (2019: 73,35 €/ha). A pokiaľ udržuje TTP v systéme ekologického poľnohospodárstva, má možnosť v rámci agroekologicko-klimatických opatrení, podporovaných v Programe rozvoja vidieka, získať 96 eur na hektár.

Výhody ďatelinotrávnych miešaniek

Podpory na pestovanie krmovín by aspoň čiastočne mali kompenzovať príjmy poľnohospodárov, keďže tieto plodiny nepatria medzi trhové komodity. No ich deficit v rámci osevného postupu sa už prejavuje. Okrem tvorby zelenej biomasy ako zdroja bielkovín pre živočíšnu výrobu totiž majú aj ďalšie mimoprodukčné pozitíva – prospievajú zúrodňovaniu pôdy, zlepšujú jej štruktúru a obohacujú ju o humus a živiny. Dôležitý je aj ich protierozívny, fytosanitárny a melioratívny účinok. Preto vám odporúčame zamyslieť sa nad podmienkami vo vašom podniku a zvážiť zaradenie hoci ďatelinotrávnych miešaniek do vášho pestovateľského plánu.

A prečo hovoríme o miešankách? Ukazuje sa, že ďatelinotrávne miešanky sú výhodnejšie v porovnaní s monokultúrami ďateliny lúčnej či lucerny siatej. Hlavne pre menšiu zaburinenosť a chorobnosť porastu, nižšie náklady na založenie i hnojenie a napokon aj pre vyššie úrody sušiny. Trávne druhy v miešankách vytvoria hustejší a kompaktnejší porast, čím sa stabilizuje úroda aj kvalita. Pri spoločnom pestovaní sa ďatelinoviny a trávy účelne dopĺňajú vo využívaní podmienok stanovišťa. Preto najmä v horších ekologických podmienkach, na ťažkých a vlhkých pôdach s vyššou kyslosťou alebo problematickým vodno-vzdušným režimom odporúčame využiť ďatelinotrávne miešanky. Tie tu dosahujú vyšší produkčný potenciál, lepšiu vytrvalosť aj vyrovnanejšiu kvalitu. Je však potrebné, aby mali ďatelinoviny v osive zastúpenie aspoň 40 % a viac, pretože súčasné hybridy kostravy a mätonohu majú vyššiu konkurenčnú schopnosť. Ostatné druhy tráv do zmesi si potom treba vybrať podľa dĺžky využívania miešanky a konkrétnych podmienok.

Použitie miešaniek

Najdôležitejšie je vybrať si správne druhové zloženie – podľa účelu využitia a poznania konkrétnych pestovateľských podmienok (pôdnych a vodných pomerov). Väčšina ďatelinovín totiž po dvoch-troch rokoch z porastu vypadáva, a tak produkciu sušiny v ďalších úžitkových rokoch zabezpečujú trávy. Preto sa riaďte zásadou, že čím má byť porast trvácejší, tým väčšie má byť zastúpenie tráv a počet komponentov. Typy ďatelinotrávnych miešaniek by sa najjednoduchšie dali rozdeliť podľa doby a spôsobu ich využívania.

Krátkodobé porasty

Do klasického alebo krmovinárskeho osevného postupu sa zaraďujú na 1 až 3 úžitkové roky. Druhovo sú v nich zastúpené vysoké voľne trsnaté trávy a vysoké ďatelinoviny, obvykle 2 – 3 rôzne druhy. Pritom ďatelinoviny majú prevažný podiel (65 – 90 %) oproti trávam. Vysievajú sa na ornej pôde, väčšinou do krycej plodiny, a využívajú najmä na kosenie a výrobu senáže či priame skrmovanie. Kosia sa na vyššie strnisko 6 – 8 cm. Uplatnia sa hlavne vo vyšších polohách, na menej úrodných pôdach alebo suchých pozemkoch.

Dočasné porasty

Doba využívania dočasných ďatelinotrávnych zmesí je 4 až 7 rokov. Dá sa povedať, že dočasné ďatelinotrávne miešanky tvoria prechod medzi monokultúrami a rastlinnými spoločenstvami lúk. Do dočasných porastov, ktoré sa prevažne kosia, zaraďujeme aj vysoké trsnaté druhy tráv a ďatelinovín (4 – 6 druhov). Pomer tráv a ďatelinovín je 40:60 alebo 60:40. Dočasné ďatelinotrávne zmesi sa zaraďujú v osevnom postupe mimo ornej pôdy, zakladané rýchloobnovou.

Trvalé trávne porasty

Porasty viacročných krmovín na ornej pôde sa zakladajú na 5 až 8 rokov, prípadne aj viac. Počas vegetácie sa kosia alebo viackrát spásajú, podľa druhu krmoviny. Najmä pri obnove TTP dávame väčší priestor ďatelinotrávnym miešankám, ktoré lepšie regenerujú, rýchlejšie rastú, majú menšie zberové straty odrolom a poskytujú aj možnosť pastvy. Pre polygastrické zvieratá sa používajú nielen v čerstvom, ale aj konzervovanom stave. Ďatelinotrávne miešanky poskytujú chutnejší aj biologicky hodnotnejší krm, lepšie sa konzervujú silážovaním a znižujú nebezpečenstvo nadúvania pri pasení.

Trváce miešanky zostavujeme najmä z trvácich druhov, ktoré poskytujú úrodu v neskorších rokoch. Čím má byť pasienkový porast trvácejší, tým viac sa uplatnia stredne vysoké a nízke druhy tráv a zvyšuje sa podiel výbežkatých druhov. Podiel tráv je vyšší (75 – 85 %) a ďatelinovín (zaraďuje sa 6 – 10 druhov) zasa nižší (15 – 25 %). Podstatné je, aby porast znášal časté kosenie, spásanie a zošľapovanie.

Rada na záver

  • Pokiaľ hospodárite v produkčných oblastiach na rovinatých pozemkoch, ktoré sa ľahko obrábajú, odporúčame jednoročné či dočasné porasty.
  • V chladnejších oblastiach, na ťažkých alebo kamenistých pôdach, na svahoch a eróziou ohrozených pozemkoch bude výhodnejšie založiť viacročné porasty krmovín.
  • V každom prípade by sme ich na Slovensku potrebovali omnoho viac, než ich v súčasnosti máme.

 

Pridať komentár