V súčasnom období sa vplyvom klimatických zmien časť ochrany proti škodlivým činiteľom presúva už do jesenného obdobia. Najmä pri skôr siatych ozimných obilninách je jesenná herbicídna ochrana nanajvýš odporúčaná. Nevýhodou je, že v tomto období ešte nevieme predpokladať, aký úrodový a kvalitatívny potenciál môžeme od novozaloženého porastu očakávať. Teda, či sa aplikácia oplatí, alebo nie. V tomto roku vstupuje do hry aj mokrá daždivá jeseň, ktorá herbicídnu ochranu oddialila. Aplikácia herbicídov na väčšie buriny bude o to náročnejšia, najmä u skoro siatych ozimín.

Herbicídy pomôžu nielen s burinami

Ozimné obilniny možno vo všeobecnosti považovať za plodiny s dobrou konkurenčnou schopnosťou pri potláčaní burín. To ale platí len za predpokladu, že porast ozimín bol dobre založený, je zapojený a vyrovnaný. Vtedy dokáže pri optimálnom počte rastlín na plochu regulovať buriny iba s nevyhnutnou dávkou herbicídov. V praxi sa však často stáva, že herbicídy musíme aplikovať vo zvýšenej miere. Najmä tam, kde sú porasty riedke, nekompletné, podvyživené a, samozrejme, preto aj viac zaburinené.

Lipnica ročná

Ďalšie prínosy likvidácie burín

 • dokážeme zaistiť dostatočný počet rastlín na ploche a ich dobré prezimovanie,
 • lepšie zakorenenie a odnoženie,
 • potlačenie burín už od začiatku vegetácie (zamedzenie konkurenčnému pôsobeniu burín, ktoré pôsobí negatívne od začiatku odnožovania obilniny),
 • vyššia účinnosť herbicídov na odolné buriny (fialky, pakosty, veroniky, atď.),
 • eliminácia pracovnej špičky v jarnom období a riziká oneskorenia jarnej aplikácie v dôsledku zamokrenia pozemku,
 • jesenné ošetrenie je voči pestovanej plodine šetrnejšie ako jarné,
 • zamedzenie reprodukcie burín s krátkym životným cyklom (peniažtek roľný).

Metlička obyčajná

Na jeseň je účinok lepší

Podstatou jesennej aplikácie herbicídov v oziminách je likvidácia burín spodného poschodia (ide o dvojklíčnolistové buriny, ako sú veroniky, hviezdice a hluchavky) a na jeseň vzchádzajúcich tráv, ktorým sa darí najmä počas teplej jesene a miernej zimy. Z tohto dôvodu herbicídy aplikované na jeseň obsahujú aj také látky, ktoré pôsobia reziduálne cez pôdu a likvidujú už vzchádzajúce buriny v pôdnom profile.

Psiarka roľná

Väčšinu herbicídov registrovaných na jesenné použitie v obilninách prijímajú buriny koreňmi aj listami, čo zvyšuje istotu dostatočného účinku aj za horších poveternostných podmienok. Jesenné obdobie je charakteristické kratším dňom, nižšou intenzitou slnečného svitu, nižšími teplotami a vyššou vzdušnou aj pôdnou vlhkosťou. Tieto poveternostné podmienky sú priaznivé z hľadiska účinnosti herbicídov pôsobiacich cez pôdu, kontaktných herbicídov, ale tiež niektorých ALS inhibítorov. Naopak, rastové herbicídy potrebujú na dosiahnutie vysokej účinnosti vyššie teploty a vyššiu intenzitu slnečného svitu, a preto sa ich jesenná aplikácia neodporúča.

Ako aplikovať herbicíd

Trh ponúka nespočetné množstvo prípravkov. Ako si vybrať ten správny? V prvom rade musíme vedieť, aké buriny na pozemku rastú. Nemali by sme zabudnúť ani na tie, ktoré sa na parcele nachádzali vlani, pretože pri výbere prípravku vstupujú do hry aj tie.

Po tom, ako zmapujeme terén a určíme buriny, môžeme pristúpiť k voľbe prípravku. Na trhu ich nájdeme nespočetne veľa. Prvou skupinou sú herbicídy, ktoré sú perzistentné a pôsobia cez pôdu. Postrek vytvorí na ošetrenom povrchu herbicídny film, cez ktorý vzchádzajúce buriny prichádzajú do kontaktu s účinnou látkou. Herbicíd sa teda aplikuje preemergentne – ešte pred vzídením buriny. Ďalšou skupinou sú herbicídy pôsobiace kontaktne cez listy a tieto sa aplikujú len postemergentne – teda po vzídení buriny. Dnes máme na trhu aj prípravky, ktoré obsahujú obidve skupiny látok. Používame ich na preemergentnú a skorú postemergentnú aplikáciu. Účinok herbicídov môžeme v určitých prípadoch zvýšiť použitím zmáčadiel a adjuvantov. Pôsobenie herbicídov je viditeľné po 7 – 10 dňoch od aplikácie a hodnotenie účinnosti sa robí po 21 dňoch. Pravidlom je, že čím menšie buriny likvidujeme, o to skôr sa dostaví účinok. Niekedy je efekt viditeľný už po týždni.

Lipkavec obyčajný

Najpoužívanejšie herbicídne účinné látky v oziminách na jeseň

Medzi najnebezpečnejšie buriny ozimín patria:

 • trávovité buriny – metlička obyčajná,
 • stoklasy,
 • psiarka roľná,
 • lipnica ročná

Na túto skupinu burín sú najpoužívanejšie nasledovné účinné látky:

 • Flufenacet sa radí do skupiny oxyacetamidov a účinkuje ako prerušovač delenia buniek. Účinná látka preniká do pôdy a v závislosti od pôdnej vlhkosti v nej pôsobí 2 – 3 mesiace. Burina ju prijíma hlavne koreňovým systémom a klíčiacimi výhonkami, odkiaľ putuje do jej ostatných častí. Účinná látka blokuje rast nových buniek, pričom dochádza aj k deformácii pletív.
 • Chlorotoluron je selektívny herbicíd pôsobiaci pre- aj postemergentne, prijímaný je cez korene a sekundárne aj listami. Po jeho prijatí dochádza k narúšaniu fotosyntézy a blokovaniu svetelnej reakcie vo fotosystéme II, ktorý je pre burinu životne dôležitý. O niekoľko dní po aplikácii dochádza k odumretiu celej rastliny.
 • Pyroxsulam je systemická účinná látka patriaca do skupiny triazolopyrimidínov a aplikujeme ju postemergentne. Do rastliny sa dostáva cez listy a korene, odkiaľ putuje do ostatných častí. V rastlinných pletivách potom blokuje tvorbu enzýmov ASL, čo spôsobí zastavenie rastu a neskôr vedie k odumretiu celej rastliny. Už niekoľko dní po aplikácii môžeme pozorovať prvé príznaky účinku herbicídu (chlorózy, nekrózy), najprv na vrchole a neskôr na ostatných častiach rastlín. Buriny úplne odumierajú v priebehu dvoch až troch týždňov po aplikácii.
 • Prosulfocarb sa aplikuje preemergentne a je prijímaný prostredníctvom klíčkov a koreňov. Po jeho aplikácii dochádza v najmladších častiach rastliny k zabrzdeniu rastu a delenia buniek. Hlavný účinok je dosahovaný príjmom cez hypokotyl, pričom prosulfocarb brzdí klíčenie burinných rastlín už krátko po vyklíčení.
 • Penoxsulam je novšia účinná látka, ktorá vznikla po roku 2000. V porastoch ozimnej pšenice dokáže účinne regulovať metličku obyčajnú a iné trávovité druhy.

Hviezdica

Ďalšie buriony vyskytujúce sa v oziminách:

 • lipkavec obyčajný,
 • buriny spodného poschodia – veroniky, fialku roľnú, hluchavky, hviezdice,
 • výmrv repky a iné kapustovité buriny,
 • rumany a rumančeky

Na túto skupinu burín môžeme použiť:

 • Florasulam je osvedčená postemergentná účinná látka zo skupiny triazolopyrimidín sulfonamidov. Po prijatí sa dostáva k cieľovému enzýmu ALS, kde blokuje tvorbu esenciálnych aminokyselín. Nedostatok týchto aminokyselín zastaví ďalší rast buriny a tá postupne odumiera. Prvým príznakom je výskyt chloróz a vädnutie listov, ktoré sa neskôr mení na nekrózy. Chlorózy, nekrózy či vädnutie najmladších listov sú pozorovateľné o 3 – 6 dní po aplikácii. V priebehu 4 – 6 týždňov dochádza k odumretiu burín. Teplo a vyššia vzdušná vlhkosť urýchľujú účinok prípravku.
 • Pendimethalin je účinná látka, ktorá blokuje delenie a rast buniek v najmladších pletivách burín. Do buriny sa dostáva prostredníctvom listov, hypokotylu, ale aj koreňmi. Rastliny odumierajú už v priebehu klíčenia a vzchádzania krátko po ošetrení prípravkom.
 • Diflufenican je preemergentný inhibítor fotosyntézy. Účinná latka blokuje tvorbu chlorofylu a vyvoláva typické symptómy vybielenia, čo vedie k odumieraniu rastlín v priebehu pár týždňov. Látka sa do buriny dostáva buď hypokotylom alebo klíčnymi listami. Sekundárne môže byť prijímaná aj koreňmi a listami. Látka pôsobí 6 mesiacov.

Pridať komentár