Skip to main content

Skromný a pritom tak bohatý! Ovos siaty, tradičná obilnina severnej Európy, poskytuje výnimočnú porciu výživných látok, ale tiež vitamínov a minerálií, ktoré ocenia nielen kone, ale aj milovníci ovsenej kaše. Spomedzi hustosiatych obilnín vytvára najnižšiu uhlíkovú stopu, pretože má najmenšie nároky na chemickú ochranu, hnojenie alebo použitie rastových regulátorov. Má výbornú predplodinovú hodnotu, keďže v podstatne väčšej miere odoláva hubovitým chorobám. Ovos zaujíma osobitné miesto medzi obilím, pretože jeho metlinové klasy potešia nielen krajinu a zvieratá, ale aj telo a dušu človeka.

Prospech pre všetkých

Zberová plocha ovsa siateho na Slovensku sa každoročne pohybuje okolo 14-tisíc hektárov s priemernou úrodou asi 2,4 t.ha-1. Domáca spotreba neprekročí 29-tisíc ton za rok, z toho najviac sa ovos využije na kŕmne účely. Okrem produkcie zrna sa ovos využíva i na zelené kŕmenie a silážovanie, aj v rôznych jarných strukovinovo-obilných miešankách. Pre výživu hospodárskych zvierat, predovšetkým koní, králikov, chorých, mladých alebo plemenných zvierat, má ovos veľmi dobré nutričné, dietetické a špecifické účinky. Polygastrické zvieratá využijú zelenú fytomasu v mliečnej zrelosti. V siláži vytvára ovos hodnotné objemové glycidové krmivo.

V potravinárstve je ovos skôr súčasťou racionálnej výživy. Má nesporné zdravotné benefity nielen pre zvieratá, ale aj pre ľudí. Obsahuje viac bielkovín, cukrov, ale najmä dvakrát toľko tukov ako pšenica. Antioxidanty, vitamíny B a E, fenoly, alkaloid avenín a ďalšie dôležité minerálne látky ako železo, vápnik, horčík či zinok zdobia toto malé zrno ukryté v plevách. Ovos navyše neobsahuje lepok a vďaka pomaly sa uvoľňujúcim cukrom – glukokínom, ho lekári odporúčajú konzumovať aj pri cukrovke či iných diétach. Prehrieva pritom telo a pozitívne pôsobí aj na psychiku človeka. V hospodárskom roku 2019/20 sa cena potravinárskeho ovsa na Slovensku pohybovala okolo 206 eur na tonu a cena kŕmneho ovsa vyše 155 eur na tonu. Za ostatný rok jeho cena teda stúpala. S ohľadom na pribúdajúce dietologické problémy obyvateľstva a rastúci počet ľudí alergických na lepok sa dá očakávať zvýšený dopyt po tejto výnimočnej obilnine.

Najvhodnejšou predplodinou k ovsu sú strukoviny a okopaniny. Tradične sa ovos používa ako krycia plodina pre podsev ďateliny. V súčasnosti, keď v osevnom postupe prevažujú ozimné obilniny či ozimná repka alebo kukurica, môže zaradenie ovsa ako prerušovača významne prispieť k redukcii chorôb a burín na pestovateľskej ploche. Ovos má dobré fytosanitárne účinky, je pomerne odolný proti hubovitým chorobám, hlavne päty stebla. Má tiež dobrú schopnosť prijímať zvyšné živiny z pôdy a značnú odolnosť voči nepriaznivým podmienkam prostredia. Preto pri ovse môžete ušetriť vďaka nižšej potrebe ošetrovania a hnojenia, resp. prejazdov po poli. Ide o tzv. „low input“ plodinu, teda komoditu s nízkymi vstupmi.

Nenáročný na podmienky

U ovsa rozoznávame formu so zrnom nahým alebo plevnatým. Variety môžu byť ozimné alebo jarné. Na Slovensku je najrozšírenejší jarný ovos siaty, ktorý nájdete najmä v kukuričnej a repárskej oblasti, alebo tiež v zemiakarskej do nadmorskej výšky 400 m n. m. Nie je náročný na teplo a vydrží aj dlhšiu snehovú prikrývku na poli. Optimálna reakcia pôdy je mierne kyslá, pH 4,0 – 5,0, ale neznáša priame vápnenie. Vyhovujú mu ľahké a stredne ťažké pôdy s dostatkom humusu. Pri ľahko priepustných pôdach musí byť pravidelný prísun zrážok (650 – 800 mm). Ovos je náročnejší na dostatok vlahy počas celej doby vegetácie. Darí sa mu aj na rozoraných lúkach, vypustených rybníkoch a rašelinných pôdach. Vie sa dobre prispôsobiť podmienkam, no neznáša holomrazy. Ide o plodinu dlhého dňa.

Sejba je základ

V rámci prípravy na jeseň postačí, ak vykonáte stredne hlbokú orbu do 0,22 – 0,25 m. Jarná predsejbová príprava má byť čo najjednoduchšia, aby mohla byť sejba rovnomerná a úsporná k pôdnej vlahe. Ovos jarný vyžaduje skorú sejbu, pokojne môžete zrno aj zamazať, lepšie zakorení a odoláva chorobám a škodcom. Včasná doba sejby je dôležitá najmä v oblasti s vyšším výskytom zunčavky jačmennej a sterilnej zakrpatenosti ovsa (BYDV). Ovos klíči pri teplote 3 až 5 ºC a krátkodobo odolá aj pôsobeniu nižšej teploty. Hĺbka sejby je 3 – 5 cm, do väčšej hĺbky sejte ovos plevnatý, do menšej ovos nahý. Podobne, na ľahkej pôde sejte hlbšie ako na ťažšej. Výsevok plevnatého ovsa je 450 – 500 klíčivých zŕn na štvorcový meter, v stredne ťažkých pôdach a v menej priaznivých podmienkach (suchšie a ľahšie pôdy, neskorý výsev) ho zvýšte o 10 %. Ak pestujete ovos na zelené kŕmenie, výsevok by mal byť 180 – 200 kg.ha-1, ak na siláž s podsevom ďatelín alebo strukovín, výsevok bude 120 – 150 kg.ha-1.

Dajte si záležať na výbere kvalitného, čistého a certifikovaného osiva, ktoré je predpokladom vyrovnaného a zdravého porastu. Osivo ovsa nie je potrebné moriť, avšak pri ozimnom ovse má morenie svoj význam hlavne proti plesni snežnej a prašnej sneti ovsovej. Ovos nahý má citlivý klíček, a preto by bolo riskantné použiť osivo necertifikované, preskladnené alebo nebodaj „farmárske“, nevhodne pozberané, s neovereným zdravotným stavom a nevyskúšané. Klíčivosť takéhoto nevhodného osiva môže byť aj nižšia ako 85 %. Preto vám odporúčame overené certifikované odrody jarného ovsa, napr. INOVEC (ovos nahý), ktorá dosahuje najlepšiu potravinársku kvalitu a hmotnosť tisíca zŕn až 29,14 g. Má najnižší podiel plevnatých zŕn a vysokú úrodnosť. Zrno ďalšej odrody jarného ovsa, IS Aventis, má vysokú objemovú hmotnosť, až 56 kg.hl-1, a vďaka nízkemu podielu plevnatých zŕn (26,9 %) je tiež výhodná pre potravinársky priemysel. Odroda plevnatého ovsa VIT má na Slovensku tradíciu a má veľmi dobrú odolnosť voči chorobám aj škodcom. Táto krátkostebelná odroda dobre odoláva poliehaniu a má vysokú odnožovaciu schopnosť. Prvou slovenskou odrodou ozimného ovsa je PS PANKRÁC, vhodná je najmä do teplejších oblastí.

Ošetrovanie a výživa ovsa

Hneď po zasiatí povrch povalcujte, ale len pri ľahších pôdach. Ak sa počasie vyvíja priaznivo, nároky ovsa na chemické ošetrenie počas vegetácie sú veľmi malé. V počiatočnej fáze je len potrebné sledovať prípadný výskyt 1. generácie zunčavky jačmennej (Oscinela frit.), najmä, ak je jar teplejšia. Najlepšie je potom použiť prípravky na báze pyretroidov. Iná chemická ochrana ovsa nie je nutná, pretože všetky jeho registrované odrody majú dostatočnú odolnosť proti septorióze, hnedej škvrnitosti ovsa a hrdzi ovsenej a trávnej. Najmä pri zhoršených a suchých podmienkach sa sústreďte radšej na insekticídnu ochranu proti kohútikom, strapkám a voškám. Ak pestujete ovos na osivo, v priebehu júna sledujte nálet 2. generácie zunčavky jačmennej. Postrek je potrebné aplikovať na začiatku klasenia a prípadne po 14 dňoch opakovať. Aplikácia morforegulátora nie je pri ovse nahom ani plevnatom potrebná, pri potravinárskom je dokonca zakázaná.

Ovos má pomerne dlhú vegetačnú dobu. Má mohutne vyvinutý koreňový systém, čo zlepšuje jeho schopnosť prijímať živiny zo zásob, rovnako ako aj vlahu z väčších hĺbok. Má nižšie nároky na výživu ako pšenica či jačmeň, no pokiaľ je vaším cieľom vysoká úroda, nepodceňte ju. V prvých fázach rastu, kým sa vytvoria druhotné korene, je dobré ovsu dopriať najmä dostatok fosforu – odporúčaná dávka je 20 – 30 kg P2O5 na hektár. No najviac si ovos vyžaduje draslík, ktorý prijíma z pôdy veľmi dobre. Dodajte mu 90 kg K2O na hektár. Najmä na ťažkých pôdach má ovos zvýšené nároky aj na horčík. Ak nebolo hnojenie aplikované na jeseň, uplatnite ho na jar pred sejbou. Hnojenie dusíkom môže byť úspornejšie, v celkovej dávke 75 – 85 kg dusíka na hektár, po obilnine. Pri odrodách ovsa odolných proti poliehaniu môžete hnojiť dávkou až 120 kg N.ha-1, ktorú rozložte na dve polovice – prvú časť pred sejbou a druhú dávku na konci odnožovania, čo podporí diferenciáciu kláskov. Celkový normatív potreby živín na jednu tonu zrna ovsa a príslušného množstva slamy je 27 kg dusíka, 6 kg fosforu a 24 kg draslíka.

Zber ovsa realizujte na začiatku plnej zrelosti, pretože dozrieva nerovnomerne. Optimálna vlhkosť zrna pri zbere je 14 – 15 %. Ak je zrno vlhkejšie, môže dochádzať k mikropoškodeniam pri následnom dosúšaní a čistení. Pri nahom ovse potravinárskom by skladovacia vlhkosť nemala prekročiť 12 %, pri plevnatom najviac 14 %. Ak by bolo zrno vlhkejšie, obilky by mohli horknúť a žltnúť. Ovos nahý môžete skladovať až jeden rok, bez zhoršenia senzorických vlastností, pokiaľ ho uložíte do výšky 1,0 – 1,5 m v skladoch s možnosťou prevetrávania. Naskladnenie ovsa do vyšších vrstiev alebo vo výškových silách sa neodporúča, jedine, ak vlhkosť neprekročí 12 %.

Pri zbere ovsa s podsevom ďateliny koste na čo najvyššiu mieru výšku strniska a podsev zberajte rezačkou zvlášť. Ovos nazeleno zberajte od konca steblovania až do začiatku kvitnutia. Pre silážovanie zberajte ovos v mliečnej až mliečnovoskovej zrelosti, kedy je najpriaznivejší pomer dusíkatých látok k vodorozpustným sacharidom.

Ovos je top, lebo:

  • Má výborné krmovinárske využitie.
  • Je prospešný aj pre ľudskú výživu.
  • Redukuje choroby, škodcov a huby na poli.
  • Ušetríte výrobné náklady aj prírodu.
  • Je nenáročný, odolný a má dobrú trhovú cenu.

Pridať komentár