Skip to main content

Počasie je čoraz nestabilnejšie. Svetom otriasa pandémia koronavírusu. No poľnohospodári musia obrábať polia a starať sa o hospodárske zvieratá za každých podmienok. Akú úrodu hlavných plodín môžu očakávať v tomto roku? Bude dostatočná pre ekonomiku podnikov na Slovensku? Ako ovplyvní ceny u nás vývoj na svetovom trhu s komoditami? Ponúkame prvú analýzu.

Situácia v Európe a vo svete

Pred rokom komentovali svetoví analytici sezónu produkcie zrnín ako najnestabilnejšiu za ostatné roky, najmä kvôli extrémom počasia, nepredvídateľnému vývoju vo svetovom obchode (USA – Čína) a šíreniu chorôb hospodárskych zvierat (africký mor ošípaných). Súčasná situácia však nie je o nič lepšia – skôr naopak. Do poľnohospodárskej výroby opäť extrémne zasahuje počasie aj COVID-19.

Nedostatok zrážok v zime a začiatkom jari tohto roku negatívne ovplyvňuje nielen južné oblasti Slovenska, ale aj Maďarsko, východ Rumunska, časť Poľska, juhovýchod Nemecka, sever Francúzska a krajiny Beneluxu. Spolu s neskorším chladnejším májovým počasím to spomalilo fenologický vývoj ozimín v čase odnožovania a klasenia. Neskorší prebytok zrážok v oblastiach od severovýchodnej Európy, cez Poľsko, Moravu a sever Talianska až po juh Francúzska už pre oziminy prišiel prineskoro, aj keď vylepšil stav letných porastov. Okrem obilnín má tento vývoj počasia v prvej polovici roka 2020 negatívny dopad aj na stav pastvín a produkciu sena.

Májové odhady Európskej komisie úrod obilnín v krajinách „EÚ-27“ sa oproti aprílovým prognózam mierne znížili. Napriek miernemu poklesu pestovateľskej výmery obilnín (na 52,8 mil. ha) sa opäť očakáva rekordná produkcia obilia v Európskej únii (287 mil. ton). Mierne síce klesne produkcia pšenice mäkkej (121,5 mil. t) aj pšenice tvrdej (7,3 mil. t), ale obnovuje sa produkcia jačmeňa (56,2 mil. t). Stúpne tiež úroda kukurice (71,4 mil. t), raže (8,7 mil. t) aj ovsa (7,2 mil. t). COCERAL (Európska asociácia pre obchod s obilninami) predložil ešte optimistickejšie výsledky a produkciu repky olejnej v krajinách „EÚ-27“ odhaduje na úrovni 16,5 mil. ton, čo je len o málo menej než vlani. Komisia predpokladá pokles dovozov do EÚ, najmä u kukurice. Klesne aj vývoz, najmä u pšenice. Konečné zásoby obilnín opäť stúpnu. Najväčší medziročný prepad v produkcii obilia zrejme zaznamená Francúzsko (-9,9 %), Nemecko (-7 %) a Rumunsko (-3 %). Naopak, najväčší nárast produkcie by mal byť v Španielsku (+7,6 %), Taliansku (+3,9 %) a Poľsku (+3 %).

Svetová produkcia pšenice a kukurice by mala v roku 2020 dosiahnuť nový rekord. USDA (Ministerstvo poľnohospodárstva Spojených štátov) odhadlo v máji t. r. produkciu pšenice vo svete na úrovni 773 mil. ton (spotreba 753 mil. t) a kukurice 1188 mil. ton (spotreba 1164 mil. t). Najmä v USA sa očakáva mimoriadna úroda kukurice (produkcia tu medziročne stúpne o 17,5 % a zásoby o 31 mil. t).

GRAF: hrubá produkcia vybraných plodín (v tis. ton) za krajiny EÚ-27 (t.j. členské krajiny bez Veľkej Británie): Soft wheat – pšenica mäkká, Durum wheat – pšenica tvrdá, Grain maize – kukurica na zrno, Barley – jačmeň, Triticale – tritikale, Oat – ovos, Rye – raž, Sorghum – cirok. Other cereals – ostatné obilniny (proso, pohánka, a.i.); Poznámky: Pre všetky obilniny je hospodársky rok od 1.7. do 30.6. „f“ – predpoklad, „p“ – odhad; Zdroj Európska Komisia.

Predpoklady k úrode na Slovensku

Podľa analýz VÚPOP-u bol štvrtý štvrťrok 2019 na Slovensku pomerne teplý, zrážkovo normálny. Výsev ozimín tak mohol prebehnúť bez väčších problémov. Od začiatku roka 2020 bol však priebeh zimy mimoriadne teplý a miestami aj suchý. Zimná vlaha chýbala najmä na začiatku jari. Teplý a suchý marec 2020 – aj v severných častiach krajiny – umožnil začať s osevom jarín s dvojtýždenným predstihom. No aj tam, kde plodiny vyklíčili, ich počiatočný rýchly vývoj neskôr zabrzdil zrážkovo deficitný apríl aj chladnejší začiatok mája. Tvorba nadzemnej biomasy u pšenice, jačmeňa a repky začiatkom mája bola v južných častiach Slovenska len na úrovni 75 – 50 % oproti dlhodobému priemeru. Zredukované odnože aj vyklasenie u ozimnej pšenice a jarného jačmeňa zrejme spôsobia zníženie predpokladanej úrody týchto plodín.

Aj keď zrážky v druhej polovici mája a začiatkom júna začali dopĺňať deficit vlhkosti (50 – 100 mm), jarnému jačmeňu to už príliš nepomohlo. Vylepšil sa len stav porastov kukurice, slnečnice aj repky. V mnohých oblastiach postihnutých suchom však už bolo poškodenie porastov nezvratné a zrejme spôsobí zníženie úrody o 40 až 60 % oproti priemeru. Rozloženie zrážok bolo navyše nevyrovnané, často sa vyskytovali skôr lokálne a miestami boli až také intenzívne, že niektoré pozemky poškodili vodnou eróziou. Zrná pšenice sa v ostatných dňoch nalievali, ale o úrode zrejme rozhodne až vývoj počasia v najbližších týždňoch. Podstatné je, aké kvalitatívne parametre a najmä obsah dusíkatých látok dosiahnu pestovatelia hustosiatych obilnín. Sucho však negatívne ovplyvnilo aj produkciu viacročných krmovín a trvalé trávne porasty, čo znamená menej objemového krmiva pre hospodárske zvieratá.

Celkovo je teda možné predpokladať o niečo nižšiu úrodu hlavných zrnovín na Slovensku v roku 2020 v porovnaní s predošlým rokom. Nebude to však natoľko dramatické, aby to ovplyvnilo ceny výrobkov z obilnín. Najmä ak vezmeme do úvahy dostatočné konečné zásoby.

TABUĽKA: Odhady úrody (t.ha-1) a produkcie (tis. ton) obilnín a olejnín na Slovensku v roku 2020 a percentuálne porovnanie produkcie s rokom 2019 podľa oficiálnej štatistiky: 

 

EK

C/C

COCERAL

ŠÚ SR

2019

ŠÚ SR

2019/20  %

úroda

prod.

úroda

prod.

úroda

prod.

úroda

prod.

Pšenica mäkká

5,0 2021

4,50

1800

5,06

1936

4,99

1951

1939

100,6
Jačmeň 5,0 663 4,4 567 4,22 477 4,56 606 599 101,1
Raž 4,0 52 3,4 39 3,22 42 3,49 46 49 94
Ovos 3,0 37 2,4 28 2,28 34 2,76 37 32 116
Tritikale 4,0 42 3,0 30 3,24 26 3,58 37 35 106
Kukurica na zrno 8,0 1436 7,0 1365 6,32 1454 *7,00 1365 1444 94,5
OBILNINY 6,0 4255 5,05 3833 5,16 3992 5,02 4042 4104 98,5
Repka 3,0 416 2,90 412 3,01 421 2,84 417 418 99,8
Slnečnica 3,0 225 2,76 152 2,75 151 128
Sója 3,0 140 2,56 123 2,45 130 117
OLEJNINY 3,0 783 2,80 687 2,83 703 671

Zdroje: Európska Komisia, COPA/COGECA, COCERAL, Štatistický úrad SR – odhad k 20.6.2020.
Poznámka: *ide o odhad VÚEPP – situačná a výhľadová správa k 31.12.2019 a naše prepočty.

Ceny hlavných komodít

Do optimistických odhadov svetovej produkcie hlavných komodít však negatívne zasahuje celosvetová pandémia koronavírusu, ktorá ovplyvňuje medzinárodný obchod i vzťahy. Niektorí významní producenti zrnín (Ukrajina, Ruská federácia, Kazachstan, Rumunsko, Francúzsko, Čína, India) dokonca v národnom záujme prijímajú ochrannú obchodnú politiku a obmedzujú vývozy, čím vyvolávajú obavy ohľadom dostatočného toku obilnín a ryže vo svete. Bezpečnostné opatrenia na uzatvorených hraniciach európskych štátov naviac obmedzovali medzinárodnú prepravu komodít hlavne v prvých týždňoch marca 2020. Už dohodnuté obchody sa tak omeškávali aj o niekoľko týždňov.

Negatívne dopady koronakrízy na európsky trh sa Európska komisia snaží zmierniť opatreniami pre organizáciu trhu s komoditami. Napríklad finančne podporuje súkromné skladovanie u tých komodít, ktoré sa členské štáty rozhodli spracovať mrazením, sušením či konzervovaním. Taktiež obmedzila narušenie vnútorného trhu prípadnými dovozmi lacnejších obilnín (cirok, kukurica) z tretích krajín spustením výpočtu automatického cla, čím sa cena dovážanej komodity zvýši.

Aj tieto okolnosti mali za následok nárast svetových cien obilnín v jarných mesiacoch t. r. Okrem toho, historický prepad cien ropy kvôli náhlemu poklesu dopytu po prepuknutí pandémie spôsobil aj pokles produkcie etanolu, čo viedlo k výraznému zníženiu ceny kukurice (koncom apríla bola cena kukurice 3YC v Mexickom zálive USA len 131 eur na tonu). Tento vývoj má, samozrejme, vplyv aj na ceny na európskom trhu. Ak porovnáme medziročný vývoj európskych cien u niektorých komodít, zistíme rozdiel aj 15 – 50 eur na tonu. Cena pšenice potravinárskej napríklad stúpla – v nemeckom prístave Hamburg bola v polovici júna 2019 na úrovni 183 €/t, kým o rok neskôr je to 196 €/t. Až o 30 % medziročne stúpla cena pšenice tvrdej, keď pred rokom zaznamenala v talianskej –Bologni hodnotu 226 €/t, kým v júni 2020 v tom istom meste už stojí 276,50 €/t. Dokonca pšenica kŕmna má dnes oproti 183 €/t v Hamburgu v roku 2019 cenu 195 €/t. Naopak, cena kukurice klesla – kým v júni 2019 činila vo francúzskom prístave Bordeaux 183 €/t, o rok neskôr má hodnotu 169 €/t. Podobne klesla medziročne až o 10 % aj cena jačmeňa, ktorý vlani vo francúzskom meste Rouen stál 166 €/t a v júni 2020 len 162 €/t.

Ceny obilnín na Slovensku medziročne (2019 – 2020) klesli aj o 10 až 22 %, kým cena repky mierne stúpla asi o 6 % (viď graf). Aké budú ceny po sezóne, v hospodárskom roku 2020/21, bude, samozrejme, závisieť od ďalšieho priebehu počasia, hlavne počas žatvy, ktorá sa na Slovensku práve začína. Pretože pokým nemáme zrno pod strechou, dajú sa výsledky iba prognózovať.

 

 

Tip na záver

  • Podľa najoptimistickejších odhadov by kapacita potravinového reťazca vo svete mala klesnúť na 70 až 75 % pôvodného objemu.
  • V súvislosti s celkovým globálnym hospodárskym poklesom v roku 2020 sa dá predpokladať horší dopad ako v roku recesie 2009, pretože znížený dopyt a značné zásoby agrokomodít budú udržiavať trhy a ceny pod tlakom.
  • Poučením z predošlých krízových období je, že rozhodujúca pre stabilizáciu trhov je najmä súvislá medzinárodná spolupráca, ktorá môže zastaviť ekonomický nepokoj v najviac zraniteľných krajinách.

Pridať komentár