Skip to main content

Nová Spoločná poľnohospodárska politika je od roku 2023 šetrnejšia k životnému prostrediu. Jej nové nastavenie prináša na Slovensko nové zmeny, ku ktorým patria aj biopásy. Tie sa stávajú podmienkou získania finančných prostriedkov z takzvaných ekoschém. Ekoschémy sú úplne novým prvkom Spoločnej poľnohospodárskej politiky, ktorý v rámci ekologickej časti priamych platieb nahrádza priamu platbu na poľnohospodárske postupy prospešné pre klímu a životné prostredie, doteraz známe ako greening. V závere článku nájdete našu podrobnú infografiku.

Čo sú to biopásy?

Biopásy sú pruhové, zväčša pre živočíchy potravné políčka, ktoré rozčleňujú rozsiahle pôdne bloky na menšie parcely, čím podporujú mozaikovitosť krajiny. Zakladať sa môžu na jednu alebo viacero sezón. Tvorba biopásov má pre slovenskú krajinu vyznačujúcu sa veľkými pôdnymi blokmi obrábanej ornej pôdy pozitívny vplyv. Význam tkvie najmä v prirodzenej ekologizácii ekosystému a v podpore jeho pestrosti v duchu „zdravá pôda – zdravé rastliny – zdravé zvieratá – zdraví ľudia“.

 Úlohy biopásov

  • Poľnohospodárske (určujú hranice polí, zaisťujú ochranu poľných plodín, obmedzujú používanie pesticídov)
  • Environmentálne (chránia pôdu pred veternou a vodnou eróziou, zabraňujú úletu agrochemikálií vetrom na susedné porasty, redukujú vyplavovanie živín)
  • Biodiverzné (vytvárajú útočisko a koridor pre voľne žijúce zvieratá, zvyšujú populácie opeľovačov, slúžia ako hniezdiská pre poľné vtáctvo)
  • Sociálno-rekreačné (poľovníctvo, krajinotvorba)

Čo hovorí legislatíva?

Ekoschémy sú dobrovoľné jednoročné schémy priamych platieb. Povinnosť vytvárať biopásy, resp. členiť súvislé plochy ornej pôdy je povinnou súčasťou pravidiel pre poľnohospodárske subjekty, ktoré obhospodarujú plochy ornej pôdy presahujúce takzvanú maximálnu výmeru. Prijímateľ priamej platby je v roku podania žiadosti povinný zabezpečiť, aby sa súvislá plocha ornej pôdy obhospodarovaná jedným prijímateľom v jednom diele pôdneho bloku (bez ohľadu na počet pestovaných plodín), ktorá presahuje maximálnu výmeru 50 ha (resp. 20 ha v chránenom území), rozčlenila biopásom s minimálnou šírkou 12 m (prípustná odchýlka z najmenšej šírky biopásu nesmie presiahnuť 5 %).

Biopás má byť súvisle tvorený ďatelinovo-trávnou, trávovito-bylinnou alebo bylinnou zmesou. Za zmes sa považuje zmes, ktorá obsahuje najviac 90 % jednej z plodín. Zároveň je v rokoch 2023 (najviac ⅔ výmery biopásov) a 2024 (najviac ⅓ výmery biopásov) možné vytvárať časť biopásov ponechaním pôdy úhorom, ktorý môžu tvoriť viaceré „greeningové zmesi“. Prijímateľ priamej platby je povinný biopás založiť do 30. apríla príslušného roka. Platí „celofarmový prístup“, čo v praxi znamená, že pokiaľ poľnohospodársky subjekt obrába polia o celkovej výmere napríklad 3 000 ha, bude musieť na 50-hektárové, resp. 20-hektárové parcely rozčleniť polia na celej svojej obhospodarovanej výmere. Pokiaľ podmienka nebude dodržaná na celej farme a napríklad čo i len jedna parcela presiahne stanovenú rozlohu, poľnohospodársky subjekt o dotáciu z ekoschém príde na celej svojej výmere.

Ako vybrať správny biopás?

Biopás je potrebné zvoliť podľa účelu, ktorý má splniť, podľa osevného plánu a podľa charakteru pozemku. Pri tvorbe biopásov je vhodné komunikovať s ochranármi, poľovníkmi a včelármi, pretože z biopásov môžu vzájomne profitovať všetky strany. Ako už bolo spomenuté, biopásy sa môžu zakladať na jednu alebo viacero sezón. Viacročné biopásy často chránia pôdu pred vodnou a veternou eróziou zvyšovaním jej infiltračnej schopnosti a podporou stability pôdnych agregátov. Na základe skúseností zo zahraničia a aktuálne platnej legislatívy možno odporúčať zakladanie biopásov z nasledovných zmesí osív:

Jednoročný biopás – trvácnosť 1 rok, odporúčaný výsevok: 32 kg/ha
Rastlinný druh Odroda Zastúpenie (%)
ďatelina purpurová (Trifolium incarnatum L.) INKARA 10
mätonoh mnohokvetý (Lolium multiflorum L.) LEMNOS 90
Jednoduchý viacročný biopás – trvácnosť 2 až 3 roky, odporúčaný výsevok: 32 kg/ha
Rastlinný druh Odroda Zastúpenie (%)
ďatelina lúčna (Trifolium pratense L.) YNGVE 10
mätonoh trváci (Lolium perenne L.) MELROMI 90
Viacročný biopás – trvácnosť 2 až 3 roky, odporúčaný výsevok: 30 kg/ha
Rastlinný druh Odroda Zastúpenie (%)
ďatelina lúčna (Trifolium pratense L.) YNGVE 10
mätonoh mnohokvetý (Lolium multiflorum L.) DUKAT 20
mätonoh trváci (Lolium perenne L.) MELROMI 40
kostrava červená (Festuca rubra L.) RUBIN 30
Viacročný nízky biopás – trvácnosť 3 až 5 rokov, odporúčaný výsevok: 25 kg/ha
Rastlinný druh Odroda Zastúpenie (%)
ďatelina plazivá (Trifolium repens L.) HAIFA 10
mätonoh trváci (Lolium perenne L.) GRASSLANDS NUI 55
kostrava červená (Festuca rubra L.) RUBIN 20
kostrava ovčia (Festuca ovina L.) RIDU 15

Zároveň platí, že prijímateľ priamej platby v roku podania žiadosti musí zabezpečiť, aby 10 % výmery neproduktívnych plôch, medzi ktoré patria aj biopásy, bolo súvisle osiatych zmesami pre opeľovače. Tie sú tvorené takzvanými skupinami plodín – skupina č. 1 (40 % osiva aspoň troch plodín danej skupiny), skupina č. 2 (50 % osiva aspoň štyroch plodín danej skupiny) a skupina č. 3 (10 % osiva aspoň jednej plodiny danej skupiny). Pri plochách vysiatych zmesou pre opeľovače je potrebné zobrať na vedomie nasledujúce skutočnosti:

  • založiť do 30. apríla,
  • ponechať najmenej do 30. septembra,
  • v období od 30. apríla do 30. septembra nekosiť a nemulčovať,
  • neaplikovať hnojivá a prípravky na ochranu rastlín,
  • môžu byť vysiate na viac rokov (vtedy je možné kosiť alebo mulčovať najneskôr do 31. marca).
Ideálne kombinácie osív spĺňajúcich požiadavky na zmesi pre opeľovače sú uvedené nižšie:
Jednoročná zmes pre opeľovače – trvácnosť 1 rok, odporúčaný výsevok 25 kg/ha
Skupina Rastlinný druh Odroda Zastúpenie (%)
1. skupina ďatelina egyptská (Trifolium alexandrinum L.) TIGRI 4
ďatelina purpurová (Trifolium incarnatum L.) INKARA 4
vika siata (Vicia sativa L.) JOSÉ 32
2. skupina pohánka jedlá (Fagopyrum esculentum Moench) PANDA 36
facélia vratičolistá (Phacelia tanacetifolia Benth.) VEGA 4
horčica biela (Sinapis alba L.) ANDROMEDA 4
reďkev siata (Raphanus sativus L.) GUILLOTINE 6
3. skupina koriander siaty (Coriandrum sativum L.) 10
Viacročná zmes pre opeľovače – trvácnosť 2 až 3 roky, odporúčaný výsevok 12 kg/ha
Skupina Rastlinný druh Odroda Zastúpenie (%)
1. skupina ďatelina lúčna (Trifolium pratense L.) YNGVE 12,5
ďatelina plazivá (Trifolium repens L.) HAIFA 15
lucerna siata (Medicago sativa L.) ITACA 12,5
2. skupina ramtila abesínska (Guizotia abyssinica L. fil. Cass.) 12,5
facélia vratičolistá (Phacelia tanacetifolia Benth.) VEGA 12,5
horčica biela (Sinapis alba L.) ANDROMEDA 12,5
reďkev siata (Raphanus sativus L.) GUILLOTINE 12,5
3. skupina koriander siaty (Coriandrum sativum L.) 10

Všetky vhodné odrody a zmesi nájdete v našom e-shope.

Pridať komentár