Zo skúsenosti vieme, že snaha o predpoveď budúcnosti nebola nikdy ľahká a často sa vydarila iba sčasti, najmä v dlhšom časovom horizonte. Človek sa však nikdy nevzdáva úsilia poodkryť závoj budúcnosti.

Zvlášť v dnešnom svete, plnom dynamických zmien, nových objavov a veľkých spoločenských pohybov, môže byť predpoveď, založená na názoroch odborníkov, užitočná. Odborná verejnosť vlani opäť získala prognózu Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) a Organizácie Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO), prinášajúcu výhľad na budúci vývoj globálneho agrárneho trhu pre roky 2019 až 2028. Ide o súhrn odborných pohľadov oboch organizácií v uvedenej oblasti a zahŕňa i názory spolupracujúcich členských krajín, s cieľom poskytnúť ročné hodnotenie vyhliadok na nadchádzajúce desaťročie. Hoci Výhľad na roky 2019 – 2028 bol predstavený verejnosti už 8. júla 2019, začiatkom roka nezaškodí pripomenúť si, čo môžeme podľa neho v najbližších rokoch očakávať.

V úvode správy konštatovali generálny riaditeľ FAO José Graziano da Silva a generálny tajomník OECD Ángel Gurría, že poľnohospodárstvo sa stáva čoraz členitejším odvetvím. Týka sa to nielen štruktúry poľnohospodárskych producentov, ktorých nachádzame od formy malých rodinných fariem až po veľké nadnárodné spoločnosti, ale aj funkcií odvetvia, ktoré sa stáva zároveň producentom energií z obnoviteľných zdrojov a tvorcom i ochrancom životného prostredia.

Intenzita výroby sa bude zvyšovať

Dobrou správou je, že na základe rastu počtu obyvateľov našej planéty a vývoja životnej úrovne sa očakáva nárast dopytu po poľnohospodárskej produkcii o 15 %. Naďalej však bude pretrvávať situácia, keď nárast výroby stále nebude kopírovať oblasti s najväčším prírastkom populácie. Prognóza predpokladá, že prírastok výroby bude založený predovšetkým na vyšších výnosoch plodín a vyššej intenzite výroby, v chove zvierat zaznamenáme rozširovanie stád, ale aj efektívnejšie využívanie krmív.

Menej priaznivé je upozornenie, že sa budeme nachádzať v období s nárastom mnohých rizík. Jedným z nich, dôležitým pre ekonomiku, je napríklad nestabilita svetového obchodu spôsobená okrem iného aj pribúdajúcimi obchodnými spormi. Prognóza upozorňuje aj na problémy s nárastom chorôb rastlín a zvierat. Varuje pred globálnym rizikom, ktoré predstavuje zvyšujúca sa rezistencia mikroorganizmov voči antibiotikám, ale aj klimatická zmena, nepriaznivo zasahujúca viaceré produkčné oblasti.

Výhľad predpokladá, že globálna produkcia obilnín sa v roku 2028 zvýši o 367 Mt a dosiahne 3 053 Mt, najmä v dôsledku zvýšenia výnosov. Výhľad očakáva, že produkcia kukurice sa zvýši najviac (+181 Mt), nasleduje pšenica (+86 Mt ), ryža (+66 Mt) a ďalšie obilniny (+35 Mt). Zvýšenie úrod umožnia okrem iného i nové odrody osív a zároveň zvyšujúci sa počet pokročilo hospodáriacich fariem. Najmä v Afrike a Čiernomorskom regióne sa očakáva efekt prístupu k novým technológiám, napríklad strojom či produkčným technológiám. Veľké farmy pravdepodobne budú zvyšovať produktivitu predovšetkým vďaka účinnejšiemu využívaniu vstupov ako sú hnojivá a poľnohospodárske chemikálie. V súlade s tým sa predpokladá, že svetový priemer výnosov obilnín počas výhľadového obdobia porastie o 1,1 % ročne.

Čo sa týka svetového obchodu s obilninami, v roku 2028 sa očakáva zvýšenie o 76 Mt a dosiahne 503 Mt. Zaujímavé je, že Ruská federácia sa v posledných rokoch stáva hlavným hráčom na medzinárodných trhoch s pšenicou, v roku 2016 prekonala pozíciu Európskej únie a stala sa najväčším vývozcom. Očakáva sa, že si toto prvenstvo zachová počas celého obdobia prognózy, a v roku 2028 dosiahne 20,3 % svetového vývozu.

Potraviny drahšie nebudú

Pri prognózovaní vývoja cien agrokomodít sa pri očistení cien od inflácie hovorí o výhľade cenovej stability. Pre spotrebiteľov to znamená priaznivý vývoj – ceny potravín by v najbližšej dekáde nemali rásť. Pre farmárov ale prináša riziko tlaku na ich príjmy a teda aj financovanie výroby, ktorá sa stáva vplyvom vedecko-technického pokroku nákladovejšou. Očakáva sa však, že tento tlak bude kompenzovaný rastom produktivity spolu s využívaním technologických inovácií v odvetví.

Vlaňajší výhľad venuje špeciálnu kapitolu aj oblasti Latinskej Ameriky a Karibiku. Predpovedá jej citeľný nárast výroby. Súčasný objem vývozu z uvedenej oblasti do sveta by sa mal zvýšiť, a to zo súčasných 23 % na 25 % podielu na vývoze agrárnej produkcie a rýb.

Zaujímavé čísla na záver

  • na základe rastu počtu obyvateľov našej planéty a vývoja životnej úrovne sa očakáva nárast dopytu po poľnohospodárskej produkcii o 15 %
  • prírastok výroby bude založený predovšetkým na vyšších výnosoch plodín a vyššej intenzite výroby
  • v chove zvierat zaznamenáme rozširovanie stád, ale aj efektívnejšie využívanie krmív
  • globálna produkcia obilnín sa v roku 2028 zvýši o 367 Mt a dosiahne 3 053 Mt
  • Ruská federácia sa v posledných rokoch stáva hlavným hráčom na medzinárodných trhoch s pšenicou, v roku 2016 prekonala pozíciu Európskej únie a stala sa najväčším vývozcom.
  • Očakáva sa, že si toto prvenstvo zachová počas celého obdobia prognózy, a v roku 2028 dosiahne 20,3 % svetového vývozu

Zdroj: OECD-FAO Agricultural Outlook 2019-2028, OECD Publishing

Pridať komentár